OCR Output

130 2

den önskas i korsomslag, antingen hos utgifvaren eller
- Hollnerska bokhandeln i Sundsvall. — Priset pr helt
år 2 R:dr och för halft 4 R:dr, eberäknadt postför¬
valtarearfvode. — Vid reqvisition at 7 ex. erhålles det
7:de fritt med vilkor, att alla ex. få under korsomslag
sändas till en viss person,

För att allmänheten skall hafva fullt. gagn af tid¬
skriften, ämnar redakt., om ett tillräckligt antal pre¬
numeranter sig anmäla, serskilt utgifva en charta öf¬
ver Sverge och Norge, upptagande för Norrland: stä¬
der, socknar och andra mera framstående platser jemte
vattendrag och sjöar, vägar och kommunikationer samt
det jernvagssystem, som redaktionen föreslagit, och de
trafikleder, som till Norge äro ifrågasatte, tillika med
uppgift för hvarje socken om folkmängd; men för
öfriga Sverge och Norge: blott städer, märkligare or¬
ter, jernvägar och batleder, tillika med större sjöar.
— Priset blir högst 3 R:dr, som erligges, di chartan
emottages.

Svensk fotogén.

Fotogén dr numera en komsumtionsartikel af den storsta
betydenhet. Den begagnas af hög och låg, rik och fattig, och
den är det billigaste lysningsämne, som står gemene man till
buds. Användandet utsträckes' allt mer, och den tid torde
snart vara inne, då alla arbetare uteslutande skola begagna
fotogén. Hvilket inflytande. ett ännu allmännare begagnande
af fotogén kan komma att i hänseende till priset medföra, är
för närvarande omöjligt att bestämma; men det synes icke
osannolikt, att vid en ökad konsumtion priset på fotogén skall
stiga, derest icke lönande petroleumkällor anträffas i orter
utom: Amerika, eller nya sådana källor i denna verldsdel upp¬
täckas. — Underrättelser derifrån äro dock icke serdeles hopp¬
gifvande i detta hänseende, då man till och med börjar befara, |
att de källor, som der finnas, ‘skola vara i aftagande. — Skulle
ett sådant förhållande inträffa, måste priset på fotogén al pe¬
troleum, som i Norge kallas jordolja, till en början stiga ofant¬
ligt och folket i alla länder, särdeles arbetaren, komma i bry¬
deri för erhållande af annat lysningsamne.

‘Sverige ar dock nog lyckligt, att inom egna gränser ega
ett råmaterial genom hvars: tillgodogörande ett lika både billigt