OCR Output

cc NORRLAND = ts
December SC OCH fee ‘ ; : 1869.
DESS FRAMTID. ©

Redaktör. och ansvarig utgifvare Tryckt hos E. 4. Hollner & Comp..
4. J. Thoméee. ; Sundsvall.

aE AV ——————

> > Efter de. välvilliga yttranden, som; från flera; håll
ingått, har redakt. anledning antaga, att denna tid¬
skrift varit. af behofvet. påkallad och lyckats: tillvinna
sig. någon uppmärksamhet. hos. Norrlands allmoge. —
Tidskriften: kommer; derföre :att utgifvas afven under:
nästa år; men på.det företaget :må -krönas med: sådan
framgång, att redaktionen må bli i tillfälle utan: för¬
lust kunna förskaffa sig fullt tillförlitliga, nyttiga och
intressanta upplysningar från alla.delar af Norrland och
det nordliga Norge; är det nödigt att någon ökad pre¬
numeration fås. i by

Då med tidskriften atses, att bereda allmänheten
närmare upplysning om - Norrland, : i (ändamål: att få
detta stora lands naturliga tillgångar uppmärksammade
och tillgodogjorde, och derjemte att bereda ett lifligare
utbyte emellan. de båda brödrarikenas. befolkning i af¬
seende å rön och erfarenhet om det. nordliga Skandi¬
naviens jordbruk och andra näringar, ' och tillika ‘en
ökad samtärdsel, vågar redakt. hoppas, att en Hvar,
som intresserar sig för Norrlands framåtskridande, äf¬
ven skall. understödja företaget, som visserligen fort¬
sattes under samma plan som hittills, men dock bör
kunna till innehållet blifva bide méangsidigare och
bättre, om genom ökad prenumeration redakt. sättes i
tillfälle, att. till biträde anlita utmarktare formagor.

Prenumeration kan géras 4 postkontor eller, om