OCR Output

1s

Vi hafva trott oss böra härpå fästa den norrländska
allmogens synnerliga uppmärksamhet. Ar 1866 funnos i

Norrland : Kor. Fir, Getter.
nemligen
i Gefleborgs län 51,177. 57,191. ‘19,599.
” Westernorrlands liin 45,459. 58,347. 15,896.
” Jemtlands ål 36,110. 68,536. 4537.
” Westerbottens 5 36,788. 60,713. 4,204,
” Norrbottens ” 27,186. 45.785. 4 2,018.>.
6 Summa 196,720. 5290,572. 87,094.
Otriga rikets lands- ;

Hy 0 1,350,901. 43,856.

Med anledning af dessa ziffror och hvad som blifvit
anmärkt, om den stora skillnaden i pris, som för närva¬
rande råder emellan svenska och tyska killingskinn å
verldsmarknaden, är hvar och en i tillfälle att bedöma
af hvilken stor vigt frågan är, och inse att norrländnin¬
garne, genom att låta killingen under 2 å 4 veckor få

komma till godo all modrens mjölk, utan begagnande af _

annat foder, bör kunna bereda sig ett pris för skinnet
vida högre, än det som nu kan fås, och för den slagtade
killingen en allt högre betalning i mån köttet hålles stä¬
dernas befolkning tillhanda under en tid, då vildt saknas.

Jernvagsstatistik for Ugglebo socken i Gestrikland.

En aktad person, som eger noggrann kännedom om Ugglebo sockens närings¬
förhållanden, har meddelat oss, att de så kallade Ockelbo verken belägna i denna
socken för närvarande hafva en årlig transport af: 70,000 ctr stångjern och
20,000 ctr kalksten, 1,000 tolfter plankor och 20,000 kub.fot spannmal, samt

öfriga delen af denna socken 8,000 tolfter plankor och 10,000 ctr annat gods; .

men att, om vorra stambanan funnes, transporten inom kort skulle ökas: stång¬
jern till 100,000 ctr och plankorne till minst 46,000 tolfter årligen, oberäknadt
10,000 ctr Norbergs malm, som nämnde verk då skulle komma att använda så¬
som blandning med verkens egna malmer fran Vintjerns gruffält och derförutan
socknens öfriga behof i samma mån blifva vida större, än för närvarande är
händelsen:

Samme person meddelar dessutom det märkliga förhållande, att bristen under
detta år på formän i orten varit så stor, att 1:del af Ockelbo verkens för året
tillverkade stångjern icke kunnat afsändas, ehuru såld, utan måste qvarligga vid
verkstäderne. |

Det skulle blifva i hög grad upplysande, om alla de kommuner, genom eller
invid hvilka jernväg enligt vårt förslag vore i fråga, ville samla och till oss in¬
sända uppgifter om dels den närvarande trafiken för hvarje socken dels och
den, som antagliger borde kunna i en. snar framtid påräknas, om jernväg
‘komme att anliggas. Vi skola sammanföra desse uppgifter till ett system ;. och
antaga, att inom hvarje kommun skola finnas en eller flera personer, som med
nöje skola under denna vinter sysselsätta sig med ett arbete, som skulle lända
Norrland till stort gagn såsom otvifvelaktigt starkt befordraude framåt frågan
om jernvägar i detta land.