OCR Output

— Der

till det andra, att antingen i den tullkammare, hvarifran
varorna skola befordras, fi erligga tullafgiften, som i
serskild’ ordning skulle af tullstyrelsen i det riket redo¬
visas till styrelsen i det rike, dit varorna transito befor¬
dras, eller ock, om han derför ställt borgen, att i närma¬
ste tullkammare inom sistnämnda rike få betala afgif¬
ten inom tre månader, utan skyldighet likväl att dervid
behöfva förevisa varorna.

Sådana särskilta bestämmelser kunde beslutas, att
allt underslef borde férekommas; och en mellanrikslag i
det sytte, som férenimnde tre mom. innehåller skulle
otvifvelaktigt föranleda indragning af alla egentliga
griinsetullkammare 4 svensk sida, om svenska staten til¬
lika beviljade nederlagsritt tir sidane uppstiider, sisom
Carlstad och Östersund eller annan plats, der behofvet
sådant kräfver; ty de egentliga erinsetullkamrarne blefvo
då alldeles dfvertlidiga, och skulle det finnas nédigt att,
för något särskildt fall eller på någon särskild vig an¬
bringa någon bevakning, bör den icke kunna blifva dyr,
och Statsverket det oaktadt göra en ganska väsendtlig
besparing. Att vårt förslag dessutom skulle gagna de
båda folkens utbyte, synes oss. vara alldeles uppenbart,
likasom vi tro, att de båda genom tillämpning af vårt
förslag skulle finna” sig innerligare förbundne med hvar¬
andra. Möjligen skulle detta förslag, efter tillämpning
någon tid, gifva anledning till en verklig tullförening, så
att hvad som i de båda rikena inflöte i tull, efter afdrag
af hvarje lands utgifter för sitt tullväsende, fördelades
efter folkmängd

Gränsetullkamrarne i Dufed, Melen och Funäsdalen
inom Jemtland kosta, inberäknadt hyror och en särskild
ordförande i gränse-tullrätterna, omkring 16,000 Rdr år¬
ligen. -- Lägges dertill kostnaden för tullbevakningen
vid Charlottenberg och den så kallade ”kontrollbevaknin¬
gen” i Karlstads och Wennersborgs tullkammare-distrikt
13,500 Rdr, afser den ifrågasatta besparingen ett icke
obetydligt belopp; men denna kostnad är dock sannolikt
en obetydlighet mot den, som skulle komma ifråga, vär
kommunikationer på nya ställen, såsom snart är att for¬
vänta, öppnas med Norge, ifall dessförinnan beslut icke
vore fattadt om upphörande af all gränsbevakning.