OCR Output

— 124 —

och annan grinsetullkammare, dels huru svårt och kost¬
samt det för griinsebefolkningen maste vara att féran¬
stalta om tullbehandling vid tullkamrar, pi langa afstand
fran trafikantens hem, dels de stora kostnader för Staten,
som dessa gränsetullar föranleda och hvilka otvifvelaktigt
komma att ökas, i mån nya vägförbindelser tillkomma
eller trafiken växer på dem, som redan finnas, — måste
önska att sådana åtgärder bletve vidtagna, som med¬

gåfve alla gränsetullars indragning. — Det är detta mål
vi vilja arbeta för. — För att läsaren emedlertid må få

full kännedom om hithörande författningar, få vi med¬
dela, att enligt 1825 års mellanrikslag alla norska natur¬
alster och tillverkningar kunna till Sverige landvägen
införas från Norge, med undantag af bränvin, salpeter och
spelkort ; likasom alla svenska naturalster och tillverknin¬
gar kunna landvägen införas till Norge, utom bränvin och —
spelkort. Vid införseln äro alla dessa alster och tillverk¬
ningar fria från tullafgifter med undantag af band, garn,
tråd, strumpor och väfnader af bomull och ylle, samt rat¬
fineradt socker, sockersirap, tobak, snus, öl och malt, för
hvilka i allmänhet halt tull erläggas; dock åtnjutes tull¬
frihet. för mindre partier af dessa artiklar, som resande
sjelt medför ötver gränsen; likasom denne har rätt, att
jemväl tullfritt få medföra vissa mindre partier utländska
tull underkastade varor, såsom 20 but. vin, 3 ankare ar:
rak, kaffe 25 skålp., socker 50 skålp. tobak 25 skålp.
0: 8 LV,

Genom mellanrikslagen den 12 Juni 1860 är dess¬
utom medgifvet, att utländska varor med undantag at
oförtulladt bränvin och sprit, kunna utan hvarken utförsels¬
tull eller transito-afgift landvägen införas från det ena
riket till det andra, att der tullbehandlas. |

Läget gör att. transito-trafiken landvägen med ut¬
ländska varor hufvudsakligen kan komma ifråga öfver
Norge till Sverige, likasom att det egentligen är den
svenska betolkningen, som rimligen kan begagna sig af
tillåtelsen, att vid resor öfver gränsen till Norge återföra
vissa mindre förtullade partier af utländska varor, som
köpmannen i Norge till honom sålt. Men Sveriges ötver¬
lägsenhet i fabriksdritt bör tillfölje af 1825 års lag der¬
emot föranleda en vida större import landvägen till Norge .
af svenska fabrikater, iin af norska till Sverige.

Det är på dessa förhållanden vi ämna bygga vårt
förslag om vilkoren för gränsetullkamrarnes borttagande ;
men innan vi framlägga detta, torde vi få upplysa, att
allt sedan handelstraktaten emellan Frankrike och de
båda förenade rikena blef antagen, hafva de båda rike¬