OCR Output

— 123 —

icke få någon lättnad i samfärdseln sins emellan genom
jernvägen öfver Meraker.

Vi för vår del tro icke, att en dyrbarare jernväg
från Trondhjemsfjorden till Jemtland skall kunna lemna
någon ränta på det kapital; som erfordras, innan jern¬
vägen blir förbunden med norra stambanan. Derföre
skulle det, efter vårt förmenande, vara ekonomiskt och
jemväl förutseende, om jernvägen förlades der den kunde
byggas för billigaste priset, äfven om för vissa delar af
vägen med svårare stigning skulle tillämpas ett system,
som iramdeles vid en ökad trafik icke vore fullt lämpligt
och derföre måste utbytas mot ett bättre; ty ett sådant
utbyte borde utan hinder för den dagliga trafiken kunna
verkställas, i mon behofvet det kräfde, och kapital dertill
vore att tillgå, medelst anbringande på sidan af en ny
bank med vanlig jernvägslutning. ;

Då det visadt sig, att våra planer för jernvägarne i
Norrland icke alltid ötverensstämma med de förslag, som
framstående personer hafva väckt, begagna vi härmed
tillfället att förklara, det vi med vårt uppträdande icke
afser annat, än at. få jernvägarne förlagda der, de kurna
verka mesta gagn för det allmänna och anläggningskost¬
naden blifva billigast. — Vi äro dock djupt känsliga för
hvarje verkligt skäl; och skola icke tveka att erkänna,
det vi misstagit oss, om vi derom finna oss öfvertygade.
"> — Vi betvifla icke, 'att de, som med oss nu tänka olika,
skola handla på samma sätt, som vi nyss antydt vara vår
mening, och man bör således hafva all anledning hoppas,
att den discussion, som vi nu öppnat, skall kunna vara
till någon ledning för blitvande undersökning och jemväl

föra frågan framåt till en för de båda folken lycklig ut¬

gang.

Sverges och Norges ömsesidiga förhållanden.

Ett af de största hindren emot varu-utbytet emellan
de båda brödrafolken är bristen på lätta kommunikatio¬
ner och dernäst, att man på svenska sidan anbringat
gränsetullar i de orter, hvarest en lifligare trafik upp¬
stått. Ehuru dessa gränsetullar verkat skadligt emot det
fria utbytet emellan folken och man från norsk sida der¬
före icke brytt sig om anläggande af några sådana, utan
låtit utbytet få vara i allmänhet fritt, har likväl under

"> hittills varande förhållanden dessa gränsetullar varit nö¬

diga; men hvar och en, som har sig bekant dels de tra¬
kasserier, som den trafikerande allmänheten mött vid en