OCR Output

RO

ver Meraker till Trondhjem blefve 19,25 svenska mil, deraf 44
falla inom Sverge och således 8,25 inom Norge. Kostnaden för
denna jernväg skulle blifva
41 mil inom Sverge å 353,300 Rdr pr mil . . 5,666,500.
8,25» » Norge å 629,000 Rdr pr mil eller

ungefärligen. hvad Trondhjems—Störens-banan

kostat, ehuru vi sett kostnaden beräknas vida

högre till följe af de lokala svårigheter, som

finnas EA ANA 3,189,500.
Summa Rdr Sy. 8,855,800.

Denna vagliingd Ofverensstimmer med den uppgift i detta
hänseende, som förekommer i den af Jemtlands läns landsting
tillsatta jernvägskommitté ; men »Fg» i Morgenbladet beräknar
afståndet för jervägens sträckniug inom Norge till 93 norska
mil, således nära 4,5 svenska mil langre, an Jemtlandskomitén ;
och »Tg» antyder dessutom att denna sträcka måste förlängas
än vidare — sannolikt 3 mil — derest man icke föredrager
att genombryta fjellryggen — Gjevingsåsen — som skiljer Nor¬
dre Trondhjems amt frin Sdadre, medelst en kostsam tunnel.

_ »Fg» upptager deremot afstandet fran Levanger ofyer Bu¬
ran till Sandvigen till omkring 3 norska mil, hvadan afstandet
till gränsen lärer kunna beräknas till 5,5 sv. mil, som torde
kosta minst 700,000 Rdr pr mil, om py bana skall byggas,
alldenstund svårigheterna här sannolikt skola blifva större än
på Merakers-linien Se ee Rdr 3,830,000.

Om nu härtill lägges kostnaden for jernvag
inom Sverige, emellan gränsen och Offne vid
Storsjön, deremellan afståndet torde komma att
utgdra omkring 12 mil & 555,500 . . . . » 3,999,600.
si skulle hela kostnaden for Levangerlinien blifva

Rdr 7,849,660.

Denna sistnamnde linea skulle alltså kunna byggas för
omkring 4 million Rdr billigare pris än Meraker-linien ; men
då den sednare sätter Jemtland i direkt förbindelse med Trond¬
hjem — en stad, som redan nu har en ganska stor och san¬
polikt i en snar framtid får en vida större betydelse för stora
trakter i nordliga delen af de båda förenade rikena, så skulle
man med skäl kunna ifrågasätta, huruvida det icke vore eko¬
nomiskt klokt, att använda den större summan för Merakers¬
linien. — Vid afgörande af. denna fråga, som väl kommer att
öfverlemnas åt Norrmännens afgörande, torde dock böra tagas
j betraktande, att hela nordre Trondhjems amt med en folk- :
mängd, som 4843 uppgick till 66,570 personer och derefter
sannolikt högst betydligt ökats, skulle i det närmaste komma
väl mycket på sidan af jernvägen och få en jemförelsevis gan¬
ska obetydlig. nytta af den, mot om jernvägen förlades öfver