OCR Output

— 119 —

en ganska betydlig jerntillverkning, som skulle i visendtlig
mån kunna ökas, enär alla dessa orter komma i jernvagsfor¬
bindelse hvar och en fdr. sig med en mängd sågverk, som nu
finnas anlagda på närmaste kust, der behdfliga valsverk troli¬
gen också komme att anläggas. Ett lämpligt ställe for ‘an¬
läggande af ett sådant valsverk vore utan tvifvel Matfors bruk,
som for utvalsning af 200,000 Cr stångjern å 0,49 tunna kol
pr Cr, dermed utvalsningen vid Smedjebackens valsverk i
Dalarne nu kan verkställas, skulle hafva full tillgång af kol
från affall vid de sågar, som på stället finnas. — Den mängd
af sågspån, som erhålles vid. alla dessa sågverk, borde också
Kunna tillgodogéras is, k. Lundinska ugnar för jerntillverk¬
ningen.

Vi hafva å pag. 39 i. tidskriften anmärkt möjligheten, att
Helsinglands jerntillverkning skulle vintertiden, då provinsens
hamnar äro tillfrusne, kunna blifva föremål för tillfällig export
öfver. Norge från Trondhjemsfjordens alltid isfria hamnar, i
handelse jernvag kommer att byggas emellan norra stambanan
vid Ljusdal och nämnde: fjord. Förhållandet skulle bli ena¬
handa för Medelpads och Ångermanlands Jerntillverknizg, om
någon jernväg komme, till stånd direkte derifrån på Trond¬
hjemsfjorden.

Bor for en jernvag emellan Trondhjemsfjorden
och Bottniska viken linien öfver Meraker
eller Verdalen föredragas?

På sidan 60 af denna tidskrift hafva vi förklarat oss i
saknad af nödig undersökning icke då kunna bedöma, hvilken
af dessa linier, som borde föredragas; men antydt, att den frå¬
gan sannolikt bäst skulle kunna utredas från norsk sida, För¬
underligt nog höjdes vid jernvägsmötet i Trondhjem den 23
Augusti dock ingen enda rést for Veerdalslinien, om vi ej Miss¬
taga oss, men för den 27 September finnes uti norska »Mor¬
genbladet» intagen en artikel af Tg i Indherred, som starkt
förordar den linien derför: att afståndet emellan den svenska
gränsen och Levanger är 4 mil kortare än emellan gränsen
och Trondhjem på Merakerslinien ; — att Levanger har en
isfri, rymlig och säker hamn, som genom en jemförelsevis
obetydlig kostnad kan göras fullt dndamalsenlig;' och att det
for Sverge kan vara likgiltigt om banans ändpunkt blifver
Trondhjem eller Levanger.

Vi omfatta med nöje det tillfälle, som således nu erbjudes
oss, alt {3 yttra; om. ej vår slutliga mening, så dock några ord
i den fråga, som föreligger. |

Jernvägens längd mellan Offne vid Storsjön i Jemtland öf¬