OCR Output

spridda här och der, serdeles i Garpenbergs och Husby sock¬
nar, är dock så betydlig, att den lärer medge en ärlig bryt¬
ning af mera än 30 millioner. C:r malm utaf i allmänhet vöd-'
-artad och rik beskaffenhet. Afven om någon öfverdrift skulle
ligga i denna 'beräkning, synes det dock vara alldeles upp 3¬
bart, att en vida stérre grufbrytning, an den som hittills egt
rum, borde kunna tillgodogöras, endast 'malmfälten sättas i för¬
bindelse med jernvägar, och att skogstillgången inom närmaste or¬
ten intill gruffälten icke medger förädling till tackjern af hela
denna massa malm på stället, utan att större delen deraf må¬
ste föras till andra orter, si vida den skall kunna tillgodo¬
göras,

Under sådana förhållanden synes det vara af vigt, att söka
få utredt, huruvida det för Norrland är mest "ekonomiskt, att,
för händelse Jernvägsförbindelse fås med nämnda malmfält, låta
malmen för masugnarna i Norrland fortfarande föras sjöledes
från Mälarens hamnar eller att föredraga transport på jernväg.

Under förutsättning att en C:r malm kunde på jernväg
foras frin Grangesberget till, Fahlun 7 mil fdr 4,5 öre, från
Fahlun till Storviks station for 2 dre och frén sistnämnde sta¬
tion upp genom Helsingland på norra stambanan för 4,5 Ore
allt pr mil, skulle ¢ransportkostnaden bili:

vid Bergvikens sjö i södra Helsingland cia 57 öre pr (tr.
» Dellens vattendrag i norra Helsingland 49. » »
» Sorfors bruk.i Medelpad = soc os . Gl » »
Likaledes skulle transportkostnaden för Norbergs malm
ställa sig, som foljer:,
vid Bergvikens sjö c:a 21 öre pr C:r.
» Dellen » 535» »
» SOrfors n 45 » » i

Vi hafva anledning "antaga, alt med nämnda taxa malm¬
transporten skall för de masugnar, som: anläggas invid jernva¬
gen i Helsingland och Medelpad; blifva vida billigare & jernvag,
än sjöledes från Mälarens hamnar: med tillägg af serskild trans¬
portkostnad från grufvan till Mälarens hamn. :

Beräknas: tillika, att en icke obetydlig del malm spilles
senom transporten sjoledes, till fOlje af de flera omlastningar,
som dervid erfordras, och att mindre både forlagskostnad: ech
ranta skulle ifragakomma, om jernväg anlitades; emedan mal¬
men kunde: hemtas i mån af behofvet, då deremot vid sjö¬
transport hela årsbehofvet : nära !samtidigt måste köpas och
fraktas, tro vi, att transporten: direkt pa jernväg skall i de
flesta fall blifva jemförelsevis så billig, att ‘en icke obetydlig
tilokning 1 jerntillverkningen inom nämnda två provinser borde
ifragakomma, om. norra stambanan kommer att utstrickas ge¬
nom dem, äfven med en taxa af 44 Ore pr C:r mil for traas¬
porten. i