OCR Output

— 115 —.

Nkväl den genom lappmarken dragna kommunikationsleden,
som förenade Westerhafvet med Bottniska viken, likt en. spe¬
lande pulsåder, pådrifven från båda ändpunkterna, småningom
och kanske snart nog upplifva den förlamade ledamoten och
bringa densamma till full friskhet. Af de vid båda ändpunk¬
terna af vägen boende penningägande folken kunde varor för
billigt pris anskaffas till lappmarken, som då finge tillbyta sig
desamma för sina egna produkter, hvarhelst dessa kunde fram¬
skaffas till den upprättade kommunikationsleden. Och deri¬
genom skulle en ofantlig lyftning i ekonomiskt hänseende åväga¬
bringas såväl med lappmarken, som andra närliggande orter.
Men oeftergilligt måste likväl vara, att den välgörande infly¬
telsen på näringarne af en ”sådan väg skulle i väsentlig mån ¬
bero af den större eller mindre folkmängd, som kommer i
tillfälle att tillgodogöra sig dess fördelar. Det blef ock i N:o
3 al Norrland och dess framtid visadt, att den aldra största
folkmängden från de begge nordligaste länen skulle få vägen
kortast öfver Sorsele till Mo i Norge. Men att man äfven på
denna väglinea skulle hafva tillfälle att använda ångbåtar, blef
dock ej af mig upplyst, Och det är i synnerhet för att be¬
lysa saken i detta hänseende, som Jag nu fattat pennan: Emel¬
lan Arvidsjaur och Sorsele ligga utefter väglinien flera långa
och smala lugnvattensytor såsom Norsjön 1 mil, Qvammern 4
mil, Malatrasket 23 mil, Svartselet 4 mil och Jorboksjén mot
Skaktrask by 3 mil. Emellan Lycksele och Sorsele ligga efter
Umeelfven lugovattenytorna Gransele, Rusele och Askiljeselet,
som fortsätter 3 mil efter Juktelfven i riktning mot Sorsele.
Efter dessa lugnvattenytor kan en och samma båt begagnas:
namnen ombytas på de ställen, der elfven: smalnar med något
strömdrag. Denna sammanhängande båtväg utgör omkring 3
mil. Sedan férekommer efter Juktelfven 4 mil batled, efter
Sandsjon } mil, efter Blattnikselet i Windelelfven 4 mil och
efter Olsselet 4 mil. Lugnvattenytorna Blattnikselet och Ols¬
selet vore gemensamma för vägarne fran Lycksele och Sten¬
sele. Sedan d& alla vägarne sammankommit i Sorsele, som
ligger på en holme i Windelelfven, sträcker sig derifrån en

Sammanhangande batled 53 mil uppefter Stormvindelsjén och

Windelelfvea, Denna batled har pa sig 2:ne forsar, Braska¬
forsen och Gillesnuoleforsen. Den förra, som dr kort, och
med lätthet utföre, men med svårighet uppföre befares med
roddarbåt, förekommer 4 mil ofvanför Sorsele” kyrka. Den
sednare, som ej kan för sin steniga beskaffenhets skull befaras
med båt annorledes, än att båten drages öfver en midt i for¬
sen belägen holme, är belägen 5 mil ofvanför Sorsele kyrka.
Emellan Bräskaforsen och Gillesnuole ligger således Stormvin¬
delsjön 4 mil lång och djup sjö, ren från klippor och skär,
bebygd efter båda stränderna med byar och gårdar. Sedan