OCR Output

ee =

~

den önskas i korsomslag, antingen hos utgifvaren. eller

Hollnerska bokhandeln i Sundsvall. — Priset pr helt
år 2 R:dr och for halft 4 R:dr, oberaknadt postfor¬
valtarearfyode. — Vid reqvisition af 7 ex. erhålles det

7:de fritt med vilkor, att alla ex. fa under korsomslag
sändas till en viss person,

För: att allmänheten skall hafva fullt gagn af tid¬
skriften, ämnar redakt. om ett tillräckligt antal pre¬
numeranter sig anmäla, serskilt utgifva en charta öf¬
ver Sverge och Norge, upptagande för Norrland: stä¬
der, socknar och andra mera framstående platser jemte
vattendrag och sjöar, vägar och kommunikationer samt
det jernvägssystem, som redaktionen: föreslagit, och de
trafikleder, som till Norge äro ifrågasatte, tillika med
uppgift. för hvarje socken om folkmängd; men för
öfriga Sverge och Norge: blott städer, märkligare or¬
ter, jernvagar och båtleder, tillika med större: sjöar.
— Priset blir högst 3 R:dr, som erlägges, då chartan
emottages. |

i Malå i Oktober 4869.

Åter några ord, angående vägförbindelsen emellan Wester¬
och Norrbottens län å ena samt Norge å den andra sidan.,

Med anledning af de förutskickade anmärkningarne öfver
min. förra skrift i Norrland och dess; framtid, rörande detta
ämne, ville jag endast erinra, att jag ingalunda haft for af¬
sigt att nedsälta omdömesförmågan hos Norrlands allmoge, då
jag antydt ångbåtars mindre ändamålsenliga beskaffenhet i och
for den Norska vägen, utan, skådande saken från minnena af
1867 och 4868 årens hungersnöd i lappmarken, ville jag en¬
dast visa, huru: rådlös dennas allmoge i närvarande, stund skulle
finna sig, för att kunna tillgodogöra sig nyttan al en vag, som
ej annars an med tillhjelp af penningar kunde befaras. Ty
om man' tänker sig ett land utan penningar, så kan man med
skäl. fråga: »bvad skall; en: ångbåt göra i ett sådant land?»
Men jag. erkänner dock redaktionens påminnelser. såsom rig¬
tiga. Ty det var icke afsedt, att ifrågasatte väg skulle ute¬
slutande byggas till förmån för lappmarken, utan till förmån
för hela Westerbotten, hvaraf lappmarken Kan anses vara en
liten genom -hungersnéden förlamad ledamot. Om än denna
ledamot i-brist al penningar tillsatt börja med ej kunde: i nå¬
gon ögonskenlig mån sjelf deltaga till sin förbättring, så skulle

\