OCR Output

NORRLAND

DESS FRAMTID.

Tryckt hos E. 4. Hollner & Comp.
Sundsvall.

Redaktör och ansvarig utgifvåre
A.J. Thomée.

Efter de välvilliga yttranden, som från flera håll
ingått, har redakt. anledning antaga, att denna tid¬
skrift varit af behofvet påkallad och lyckats tillvinna
sig någon uppmärksamhet hos Norrlands allinoge. —
Tidskriften kommer derfore att utgifvas afven under
nästa ar; men på det företaget må krönas med sådan
framgång, att redaktionen må bli i tillfälle utan för¬
lust kunna förskaffa sig fullt tillförlitliga, nyttiga och
intressanta upplysningar från alla delar af Norrland och
det nordliga Norge, är det nödigt att någon ökad pre¬
numeration fås. .

Då med tidskriften atses, att bereda allmänheten
närmare upplysning om Norrland, i ändamål att få
detta stora lands naturliga tillgångar uppmärksammade
och tillgodogjorde, och derjemte att bereda ett lifligare
utbyte emellan de båda brödrarikenas befolkning i af¬
seende å rön och erfarenhet om det nordliga Skandi¬
näviens jordbruk och andra näringar, och tillika en
ökad samtärdsel, vågar redakt. hoppas, att en hvar,
som; intresserar sig för Norrlands framåtskridande, äf¬
ven skall understödja företaget, som visserligen fort¬
sättes under samma plan som hittills, men dock bör
kunna till innehållet blifva både mangsidigare och
bättre, om genom ökad prenumeration redakt. sättes i
tillfälle, att till biträde anlita utmärktare förmågor:

Prenumeration kan göras å postkontor eller, om