OCR Output

ior

Sverges och Norges ömsesidiga förhållanden,

Tacksamt måste det erkännas, att regeringen under se¬
naste tiden beträdt en bana, som på ett praktiskt sätt
kan och bör leda till en närmare beröring emellan de
båda folken. Nedsättningen af brefportot emellan båda
rikena till likhet med det, som äger rum för brefbefor¬
dringen inom hvarje rike, var ett steg framåt, och ett an¬
dra var det at Svenska regeringen vidtagna, att låta norskt
silfvermynt efter en viss bestiimd kurs mottagas 1 upp¬
börd; ty det är att hoppas, att nAgot stadgande om emot¬
tagande i norsk uppbörd af svenskt mynt snarligen kom¬
mer att utfärdas af den Norska regeringen. RS

Uti n:r 4 af denna tidskrift pag. 50 hafva vi anmärkt,
att anledningen dertill att de båda rikenas handel Sjö¬
vägen icke gått framåt egentligen kunde tillskrifvas hin¬
dret af mellanrikslagen för dt ena rikets fartyg att idka
fraktlart inom det andra rikets hamnar. Lyckligtvis lig-¬
ger nu, sedan Norges storthing bifallit frågan, till afgö¬
rande hos Svenska regeringen förslaget om undanrödjan¬
de af hämnde hinder och vi hafva all anledning hoppas,
att detta snart skall falla undan.

Men rör den frågan Norrland, torde någon fråga? Ganska mycket. I det
hänseendet kunna vi upplysa, att försök i dessa dagar göres att med en Svensk
ångbåt föra en laddning af Trondhiems förträffliga fetsill direkt från Trondhiem
till Gefle och Sundsvall, Sannolikt blir frakten denna gång icke billigare, än
med seglande fartyg; men den fördelen vinnes, att sillen kan påröknas 'på be¬
stämd tid. Om nu likväl mellanrikslagen icke utgjort hinder for denna ångbåt
att användas för traktfart emellan Norrska hamnar hade den på resa till Trond¬
hiem kunuat i flera Norska hamnar aflemua svenska produkter och fabrikater af
hvilka manga i Norge ditnjuta tull-lindring, samt i stillet der intaga annat gods
för frakt till Trondhiem eller annan hamn, som under vägen skulle snlöpas.
Vore det ej, fråga vi nu troligt, att denna nya linea för de förenade rikenas
faityg skulle framkalla en sidan concurrens, att pr tunna sill, som nu i frakt
gir upp till 4 & 5 rdr, skulle kunna fraktas for 2 4 3 rdr‘och dessutom vin¬
nas den väsentliga fördel för våra köpmän, att de kunna erhålla de Norska pro¬
dukterne i små partier och & de tider. d& de af dem voro i behof? Simedelst
skulle den. norrlänning, som icke bor allt för långt från kusten, få sitt behof af
norska jirodukter billigast och många hans egna produkter beredas en god mark¬
nad i. Norge, ,

Vi hoppas, att regeringen hörnäst tar i tu med frågan om ett billigare tele¬
gramporto emellan rikena; och derefter med en annan fråga, som är af ännu
större vigt för Norrland, nemligen den om gränse tullarnes indragning helt och
hället, hvilket bör låta sig göra, och är af behofvet högeligen påkalladt såsom
ländande båda folken till stort gagn. Vi skola i nästa n:r meddela ett förslag i
detta afseende, som vi uppgjort, under förhoppning att det skulle kunna gifva
anledning till något uppmärksammande; men vilja emedlertid nu anmärka, att i
samma mån som Norrland ifrågasätter att få många kommunikationsleder med
Norge, bör man också vara betänkt, att få bort alla gränsetullar, emedan de äro till
stort hinder för samfärdseln och utbytet emellan de båda" folken.