OCR Output

=e

”icke heller iita. Om det dfverdadiga lefnadssiittet 1 Norr¬
"land lärer icke vara tu tal, och man torde tryggt kunna
”påstå att jemmerropen från de Norrländska struparne i
”nödens tider alldrig skulle blifvit: så skärande som fallet
”varit, om icke en betydlig del af den usla champagnen,
”som från Liibeck öfversvämmar oss, i de goda ären ta¬
”sit vägen genom samma norrländska strupar.” å
Man finner värdigt att på detta sätt behandla ett folk,
som har den svåra, men stora uppgiften att odla och
bringa till kultur ett vattensjukt och svarbrukadt land, som
utgör omkring $3:delar af hela Sverges vidd. 'Med ett oför¬
synt hån, som måste kännas desto mera sårande, som det
är orättvist, vill man på en hel befolkning kasta skug¬
oa för förhållanden, som endast undantagsvis ägt rum.
Förf. häraf, som mera än 20 års tid lefvat bland detta
folk och har verkligt skäl att högakta det för dess dyg¬
der, sjelfständighet, arbetssamhet och stilla förnöjsamhet,
känner ett djupt behot att tör den stora allmänheten få
förklara, att fylleri, som i Norrland alldrig funnits i den
framstående grad, som i andra orter at riket, dock på
landet är i starkt aftagande, samt i städerne hufvudsak¬

ligen äger rum hos den klass at lösa arbetare, hvilka till¬

strömmat från andra orter; och att tiggeri i allmänhet
sällan brukas af allmogen. Om nöden vid en allmännare
missväxt efter flera års svaga skördar någon gång tvin¬
gat befolkningen i vissa delar af detta stora land, att an¬
ropa den allmänna välgörenheten, borde man dock icke
vara berättigad att hånande derom göra erinran, utan i
stället fästa uppmärksamhet vid de olika förhållanden fa¬
ran at missvext kan föranleda, i Norrland, der man sak¬
nar alla lättare kommunikationer och 6 å 8 månader har

-hamnarne isbelagda, eller i andra delar af Sverge, der

man äger jernvägar, som beröra hamnar, hvilka nästan
hela året äro öppna. Men äfven i öfriga Sverge nödsa¬

"kas man det oaktadt att anlita den allmänna välgörenhe¬

ten; och har icke Norrland alltid då, tacksamt erinrande
sig den hjelp det fått, delat brödet med sig. Fran
hvilken annan del at Sverge, äro dessutom gåfvorne så

allmänna, om än små till följe at mindre förmåga, för spri¬

dande af kristligt lif både inom och utom riket, som just
från Norrland. Ovedersägligen måste detta allt bevisa,
att massan af folket i moraliskt och religiöst hänseende
står så högt, att det förtjenar både högaktning och upp¬
märksamhet — om än här, såsom öfverallt annorstädes,
beklagligtvis förekomma enskilta fall af moralisk uselhet.