OCR Output

= 106 —

currensen dervid eller det fria användandet at de tillgån¬
gar, den afsöndrade skogen eger;

e) att för öfrigt lågstiftningen i allmänhet icke heller
borde tå ingripa i den enskiltes skogshushållning, vare
sig genom tullumgälder eller på annat sätt, utom i det
fall att någon alldeles atverkat eller genom eld förstört
sin skog och icke ungefärligen samtidigt dermed vidtagit
eller vidtager sådane åtgärder för skogens återväxt, der
marken icke skall användas för odling, som efter under¬

sökning vid domstol uppenbarligen ådagalägga både vilja

och förmåga att befordra dennes återväxt. För händelse:

undersökningen gåtve vid handen försummelse eller oför¬
måga derutinnan” skulle staten ega, om så syntes nödigt,
att mot ersättning till egaren, som domstol skulle ega
bestämma, och mot afgiild till hemmanet få ifrån detta
afsöndra den skogsmark, derå skogen blifvit sköflad; och

t) att om för någon serskild provins förhållanderne skulle
föranleda eller påkalla ett vidare ingripande af lagstitt¬

ningen emot den enskiltes frihet i skogshushållningen så¬

dant borde kunna medgitvas i särskild ordning.

Genom sådane bestämmelser tro vi, att en ganska vär
sentlig del af den sköfling utaf skog, som nu så allmänt
öfverklagas, borde kunna dels förekommas dels oskadlig¬
göras, utan att lagstiftningen behöfde på något våldsamt
sätt ingripa i den enskiltes hushållning med skogen; ty
friheten att få afsöndra skogsmark från hemman för evär¬
delig tid skulle otvifvelaktigt i en snar framtid töranleda
bildandet af större skogsegendomar, hvars egare skulle
hafva ett djupt verkligt intresse af ieke allenast att varda
den uppvexande skogen, utan jemviil att genom sadd eller
tredning få ny skog att uppvexa öfverallt, der genom at¬
verkning eller .skogseld bar mark törefunnes. De besitt¬
ningar med full eganderiitt, som sdgverksegare redan haf¬
va, borde blifva förträffliga stommar, till hvilka den af¬
söndrade marken kunde läggas, och i sågverksegares san¬
na verkliga intresse skulle det uppenbarligen ligga, att på
så sätt arrondera sina skogar och såmedelst kunna ordna
afverkningen på det mest ekonomiska sätt. Inskränknin¬
gen i afverkningsrätten på viss tid bletve ytterligare en
anledning för sågverksegaren, att förskaffa sig skogsmark

genom afsöndring; men inskränkningen i tumtalet för så-¬

dan skog, som på viss tid finge atverkas, borde aldeles
icke föranleda till något klander hos den mera omtänk¬

samme sågverksegaren, enär just genom ett sådant stad¬

gande" beståndet af hans sågverks framtida verksamhet
betryggas, hvarförutan denna inskränkning öfverensstäm¬
mer med det bruk, som här på orten lyckligtvisi allmän¬