OCR Output

‘— 104° —

att ealcnlerne, som blifvit uppgjorde, maste vara grundade på
skogens bestånd under en längre framtid; men »om äfven till¬
»gången på skeppningsbart virke skulle utider en så lång tid,
»som en vanlig återväxttid kräfver, något förminskas, kunde
någon olycka derigenom icke drabba landet,» då genom det
enorma kapitalet för den genom export "minskade skogen an¬
nan egendom af högre värde i stället tillkommit, oeh

att ovedersigliet vore alt inom Medelpad och nedre Jemtland
jordens odlande och bebyggande hållit jemna steg med träd¬
varnrörelsens utveckling och tillvext. (2)

På dessa grunder och, då intet hinder borde ställas i vägen
för det fria användandet af de resurser, landet eger, förmena
de, att den fria skogsafv. rkningen lånet från att skada Norr¬
lands framtida odling, tvärtom är ett vilkor för densamma och
att således: intet afseende bör fästas vid yrkandet om lagstift¬
ningens ingripande i denna näringsgren. |

Sdgverksegarne i Medelpad anse det från Helsingland vickta
förslaget tillkommet nära nog för att »manopolisera den ifråga¬
varande näringen åt större skogsegare.» De underkasta flera
af de motiver, som blifvit framställda, en stark kritik och be¬
fara, att Helsingarnes förslag äro mera »beräknade för enskilt
«intresse, än för det allmännas gagn, samt mera välmenta, äv
praktiskt utförbara.» Öfverlygade, som de dro ait ingen sund
och för fosterlandet gaguelig affärsrörelse kan existera utan fri¬
het, vilja de icke, att den fria konkurrensen i skogshushållnin¬
gen shall stäljas och tro icke, att Helsingarnes förslag skulle
kunna utföras utan en återgång till de gamla tvångslagarne.
De dela visserligen den åsigt, att skogarnes ändamålsenliga vård
bäst befrämjas genom deras arronderande i större egendomar,
men motsätta sig allt förbud mot skogens upplåtande för af¬
verkning; på viss tid, då derigenom ett obefogadt tvång vore
lagdt emot skogsegare, att för färvärfvandet af en summa pen¬
plogar på en gång tillgodogöra sin skogstillgång på annat sätt,
än att för evärdelig tid frånsälja hemmanet dess skog. De er¬
inra dessutom, dels att förbudets i visst fall föreslagna retroak¬
tiva verkan vore olt så våldsamt angrepp emot helgden af kon¬
trakt och aftal, att frågan derom rimligtvis alldrig kan bifallas;
dels det att den föreslagna kontrollen af skogsstaten blott skulle
Jeda tilljundersjef, corruption och deraf följande demoralisation.

Så olika bedömmes förslaget. Penna olikhet i åsigter hos
framstående män i två grannprovinser är desto märkligare, som
på hvardera sidan stä'la sig personer, hvilkas fosterlandskärlek
fcke kan betviflas och ej heller hos dem befaras, att det en¬
skilta intresset haft inflytande på deras omdöme. Under s&da¬
pa förhållanden uppfattar mae lätteligen, huru svårt det skall
blifva, alt till mera allmän belåtenhet lösa deuna fråga. Deo