OCR Output

— 103 —

hafva vi bringat det i form af moment. Deremot halva vi för¬

bigått hvad de yttrat dels om kronoparker, af hvilka, de wmin¬

dre borde efter deras förmenande säljas till »enskilte skogsegen-¬
doms egare» som för afverkoingen borde underkasta sig samma .
kontroll, som vid skogsafsöndring från hemman vore föreskrif¬

vet, men från de större, som borde kronan bibehållas, kontrol¬

lerad afverkning lemnas till »den skogsegendoms egare, som '
tillförbunde sig verkställa erforderliga strömrensningar,» dels

ock om de skogar, som innehafvas af kronohemmansåboer och

boställen, från hvilka virket efter utstämpling borde mot skä¬

ligt pris lemnas till »skogsegendomsegare i närheten.»

Uti det utlatande till kongl. skogskomilen som upplästes och
godkändes vid möte i Sundsvall hafva sågverksegare i Medel¬
pad anmärkt:

att det allmännas inblandning i skogshushållningen icke yore
mera al behofvet påkallad, än i jordbruk, bergsbruk, handel och
andra näringsgrenar, för hvilka man i sednare tider funnit skäl
att uppbäfva förut pålagde band och ioskränkningar af beskaf¬
fenhet, likartade med de nu foreslagne;

att man »inom vetenskapen vore långt ifråv ense om den
af opinionen för dagen såsom ovedersäglig antagna mening, att
skogsundanrödjande i regeln åstadkommer ett hårdare klimat;
tvertom lärer erfarenheten, »alt skogens rödjande medför ett
varmare klimat» och skulle ett uppmiairksamt aktgifvande pa de
härjningar, som nattfrosterna förorsaka, vitsorda denna skogs¬
bors erfarenhet; (?) |

att de icke i allo ville bestrida att för de uorra provinserne
skogens bevarande vore nödigt såsom skydd mot de skarpa
vindarne från fjellen; men att fjellen voro så höga, att den un¬
derliggande skogen föga eller intet skydd kunde förläna om¬
kringliggande trakter; (?)

att inom provinsen Medelpads inre och Jemtlands nedre de¬
lar, som äro de egentliga skogbarande orterse, om hvilka de
nu hade alt yttra sig, icke någon så beskaffad afhuggning af
skog egt, eger eller kan ega rum, hvarigenom det bebygdaoch
odlade landet blifvit beröfvadt det skydd emot vindar, som va¬
xande skog mojligen kan- ge; 5 ¬

att den förespeglade faran för skogarnes uthuggande inom de ,
trakter, der de bedrifva sin rörelse, af dem måste bestridas,
enär de icke kunna tillgodogöra sig träd af mindre dimensioner
än 42 tums diameter vid brösthöjd och de yngre och smäck¬
rare träden lemnas på tillvext till dess de undan för undan i
en naturlig ständigt forigiende circulation uppnatt nyssndmnade
groflek ;

att påståendet, det tridvarurdrelsen endast afser hastig vinst
saknade all. tillämpning i Medelpad, der kostvaderna, som blif¬
vit nedlagde för strömrensningar, sågverk m. m voro så stora,