OCR Output

— 102 —

De anmärka dock härvid, att om emot deräs {érmenande
statens ingripande i den enskilta skogshushållningen icke skulle
anses rättvist eller tillrådligt, »kan detsamma ändock i föreva¬
»rande fall komma i fråga eller tillämpas; ty statens kontroll
»skulle frivilligt åtagas såsom vilkor för åtnjutande af den vid¬
»sträcktare eganderätten till skogen och sålunda blefve lagstift¬
»ningens ingripande ej ett egentligt tvång, utan erbjödes af fri
»vilja.»

2:0) Forbud mot all upplåtelse på viss tid af skog från hem¬
man utöfver redan »bestämda tiondedelen och detta endast för
»odling»,

5:6) Forbud likaledes emot att »skogsafverkningsratt siiljes 3»

_ dock utan retroaktiv verkan i det fall, att köparen förbundit
sig eller vill förbinda sig att spara alla träd under 42 tums
diameter vid brösthöjden. ;

Sålunda skulle lagstiftningen söka skapa större skogsegendo¬
mar, »fästa vid bruk och sågverk» och skötta under statens
kontroll. 1

Statens kontroll borde vara, att tillse det hvarje egare af
sidan skogstrakt, som i 4 mom. fOrmales, & sitt sammunlagda
skogsområde endast afverkar sydel genom gallring och endast
sådane träd, som vid brösthöjden uppgå till 42 tums diameter.

Genom dessa bestämmelser blefve afverkningen inom det e-'
gentliga skogslandet naturlig och nyttig, enär sparandet af sko¬
gen till högre ålder icke derstädes är med rätt hushållning: öf¬
veresstämmande, alldenstund röta vanligen vid högre. ålder an¬
griper skogen.

I likhet med dessa åtgärder för det "egentliga skogslandet
kunna äfven inom öfriga delar af provinsen skogsegendomar
bildas under enahanda vilkor, men med mycken kortare om¬
loppstid för gallringen och vida mindre minimum för afverk¬
ningen

Vi tro med visshet, yttra de vidare, att genom detta förslag
en ordnad skogshushållning skulle uppstå; att området vid
hvarje särskild hufvudgren af Ljusnan inom 30 å 40 års kulle
utgöra en sammanhängande större skogsegendom; att icke flera
sågverk skulle uppstå, än dem behofvet fordrade; att vid dem
Kunde bindas ‘en fast befolkning, som vid deras skötsel vore
sysselsatt; och att trakten, der skogsrörelsen skötes, icke skulle
öfversvämmas al främmande lösa arbetare från andra orter.
Slutligen tillägga de, att deras förslag utgår »af renaste öfver¬
tygelse fast utan. anspråk på ofelbarhet» med aflsigt att rädda
Norrlands skogar.

Vi hafva så noggrannt som möjligt sökt sammanföra hvad
de nämnde sågverksegarne i Helsingland anfört, För att lå
xe Förslag nera tydligt och mindre noderkastad: missförstånd
i 5 }
AN SN .

LZ

OY.

SE | St

cote et