OCR Output

»räcklig och folkets vanda behof af arbetsförtjenst så stort, alt:
»måhända påtryckningen, det lagstiftningen måtte afvika från
»den förr stadgade gränsen för tillåten skogsafverkning icke
»kunde eller borde motstås, utan denna gräns ställas lagre.» (2???)

Det är sålunda, enligt deras åsigt, farligt, att »tllåta en rö¬
relse rotlästa sig till större utsträckning, än den i en framtid
kan egay ty deraf måste nödvändigt i framtiden uppstå ruin
för dess egentliga idkare och nöd i brist på arbete för befolk¬
ningen.

De erkänna att, då största delen af den skog, som inrehaf¬

ves af sågverksegarne, brukas för viss tid med sd kallad afverk¬
ningsrätt, det knappt är tänkbart, att dessa skola ordna af¬
verkningen med hävseende till skogens framtida bestånd; men
snarare sannolikt, att de »så fort som möjligt skola taga igen
den betydliga kostnad som afverkningsrättens inköp kräft.»
" Vidare påstå de, att erfarenheten visat, att de hemmansegare,
som silt afverkningsritten till sina skogar, mycket val kunnat
undvara dem för sin egen hushållning, och att ställningen skulle
vara bättre för dem, än förhållandet är för dem, som bibehål¬
lit den; till fOlje deraf att de fOrra hafva mera tid och tilltalle,
att egna sig åt sin egentliga och rätta sysselsättning, åkerbru-'
ket, då de sednare deremot använda större delen af vintern på
körslor för att utdrifva och sälja timmer från behållna skogar,
och således förmodligen skulle fGrsumma jordbruket.

Häraf hemta de anledning till det påståendet, att man ej kan
vänta sig en hushållning med skogen af dem, som blott tillfäl¬
ligtvis innehafya den och att cj heller en sågverksegare kan
ordna. sin rörelse med bestånd för all frumtid, med mindre
kan eger eller kan förvärfva oinskränkt besittning al skogarne.

De föreslå alltså:

4:0) Sådan ändring i jordafsöndringsförfattningen att hvad ett
hemman utöfver fulla gårdsbehofvet eger af skog må kunna
för all framtid från detsamma afsöndras under vilkor a) att
för afsöndrade skogen till hemmansegaren erlägges en viss af¬
gäld, svarande mot hemmanets utskylder och onera, och h) att
skogsköparen underkastar sig den kontroll med skogens afver¬
kande, som »kan al skogsstaten utöfvas,» vid älventyr att be¬
sittningsratten förverkas.

Genom denna lagstiftning antaga de, att det skadliga, som
nu eger rum derutinnan att åkerbruk och skogsskOlsel bedrif¬
ves gemensamt, skulle upphöra och hvarje näring särskilt för
sig komma att skötas; och att på så sätt verkliga större skogs¬
egendomar skulle bildas och mången sågverksegare »i sitt eget
goda intresse ordna sin rörelse ined afseende på dess framtida
bestånd» och såmedelst en jomnare tillverkning inom hela lan¬
det uppstå (2), högre och säkrare pris vid export af trävaror
betingas och inga vådor för framtiden kuana motses,

X