OCR Output

SENOR

gandet af bymejerier numera utgör en stående fråga vid
våra hushållningssällskapssammanträden. Sådana meje-.
rier finnas numera anlagda i flera af de norra länen; och
vi hoppas, att den dag ej skall vara långt aflägsen då .
inom hvarje större by ett väl ordnadt bymejeri skall an¬
ses höra till ordningen. ;
Vid de hittills anlagda bymejerierna synes man hufvud¬
sakligen hafva slagit sig på tillverkning af skummjölks¬
ost (s. k. kumminost) och smir.
Om man ihigkommer att ostberedning är en för Norr¬
land nästan alldeles ny industri, som man nu sträfvar att
der införa, samt att det väl torde vara skäl att vid infö¬
rande af en sådan afse icke blott de närmast kommande
åren, utan en längre framtid, så tro vi, att tillverkningen
vid våra bymejerier af skummjölksost och smör icke skall
« blifva den som i framtiden kommer att visa sig mest lö¬
nande. Vi få ej glömma, att vi för skummjölksosten hat¬
va svåra medtäflare i Holstein och Schlesvig, som för
denna ostsort just hafva det nordliga Europa till deras
förnämsta afsättningsort; hvarföre, då vi söka uppträda
som konkurrenter med dessa provinser på marknaden, den
rikare tillförseln alltid måste komma att verka prisfall.
Och då d:r Hagdahl i sitt arbete: Mejerierna i Schlesvig
och Holstein uppgifver, att priset på sådan sommarost
var under hans vistelse derstädes blott 2 rdr 50 öre pr
lisp. . eller 123 öre pr skålp, så finna vi tydligt, hvilket
prisfall som skulle träffa denna vara, om iifven vi upp¬
trädde i större skala som tillverkare deraf och till hvilket
ringa pris mjölkkannan skulle realiseras. Med den Hol¬
ländska kumminosten är det i det närmaste äfven samma
förhållande, som med den Holsteinsks skummjölksosten,
eller att den har norra Europa till sin förnämsta mark¬
nad, och gäller rörande denna ostsort derföre ungefär
samma omdöme, som vi nyss anfört. Kumminost från våra
bättre mejerier i medlersta Sverige torde ej i allmänhet
betinga hdgre priser iin 28 öre prskalp. Det synes oss som
man borde vid bemödandet att införa en ordnad mejeri¬
skötsel i Norrland kunna göra sig den förhoppning, att
denna stora del at Sverige borde i en framtid kunna pro¬
ducera så mycket, att tillverkningen atsåge icke blott kon¬
sumtionen inom landet utan äfven medgifva export till
utländsk marknad. Men för en sådan export kan ingen
annan ostsort än sötmjölksost med fördel komma i fråga.

Af de olika ostsorter af oskummad mjölk, som tillver¬
kas vid våra större mejerier i medlersta och södra Sve¬
rige, intager numera den s. k. Cheddarosten sannolikt den
mest framstående platsen och utgör om vi så få uttrycka