OCR Output

— 85 -—

sig vinning om en god och omsorgsfull kultur.. S& smanin¬
gom har detta ett välgörande inflytande på alla hans jordbruks¬
arbeten.

Så långt he Moberg. För egen del anse vi oss böra tillägga,
att folkmötena voro just lämpliga ställen, der fråga kunde fram¬
ställas. om införande af sockerbetskulturen i Norrland: Vi hafva
redan här ofvan uppgilvit hvilka ställen, som företrädesvis skulle
vara passande, för denna kultur; men många andra finnes kan¬
hända? P& alla dessa ställen borde fråga väckas om denna
nya kultur, allmogen upplysas om fördelarne af. den och öfver¬
euskommelse träffas emellan jordbrukarne att på. försök nästa
år använda ett mindre stycke jord på hvarje gård för odling
af sockerbetor. Genom att göra. gemensamt uppköp af godt
frö och att på gemensam bekostnad anskafla antingen en per¬
son, som lemnade närmare upplysning om hvilken. jord, som
företrädesvis: borde för betodlingen användas, och sättet huru
Jorden borde behandlas eller goda beskrifningar, skulle omkost¬
naderne för denna odling kunna i väsentlig mån miuskas alla
misstag förekommas och med visshet kunna, bedémmas, hu¬
ruvida odlingen af sockerbetor är passande för Norrland. Vi
råda också till, att frågan må. väckas redan under innevarande
år, så att försöken med odlingen må kunna ega rum nästa år,
al vigt derföre att icke många år återstå innan den tid är
inne, då beskattning af. tiliverkning utaf betsocker inträder. Soc¬
kerbetskulturen » borde för ladugården i Norrland kunna blifva
al stor betydelse.

Larmanjats jernvägssystem med en skena.

Enär Norrland i anseende till långa afstånd och obetydlig
folkmängd icke rimligen kan påräkna att erbålla flera än högst
få stambanor; men tillfälle deremot erbjudes, att till dessa leda
mindre banor efter Larmanjats system, tro vi oss böra i tid¬
skriften något närmare redogöra. för detsamma, som sy.nes vara
serdeles lämpligt för Norrland. ;

Vid verldsutställningen 4867 i Paris användes ett trebjuligt
landsvägslokomotiv, som, skött af två personer, hvarje dag prof¬
vades pd den breda vägen kring expositionsbyggnaden. Detta
landsvägslokomotiv, utstäldt af herr Larmanjat var tre hästkraf¬
ter starkt och tillryggalade 4 å 4,5 mil i timman.

Med samma lokomotiv gjordes den 46 Maj 1867 en profresa
till ett ställe, beläget på längre afstånd från expositionsbyggna¬
den, Omkring 30 Personer, blaud hwilka befann sig prins Je¬
rome Bonaparte, deltogo i denna flärd uti en omnibus, som var
fästad vid iokomotivet. Detsamma, dragande omnibusen efter
- sig, gick upplor‘stigningar af 4 pd 46 med en mils hastighet