OCR Output

Se ENA

Trpt rdr rmt 1,057. =
Transporten till Landskrona 20 Gre.pr ctr. . 4,676.
974 skalp: sockerbetsfr6 230 Gre . . . . . 487. 5.900.

Återstår nettobehållning . SR rdr rint 6,046,
eller i medeltal 285 rdr pr tunnland; oberäknadt en värdefull
blaster och det affall af topparna, som erhålles.

Skörden. al sockerbetsblast blir mycket olika; På ifrågava¬
rande två fält beräknades 4,674 ctr och fodervärdet deraf till
47 öre pr ctr. Med betblasten och toppaffallet underhöllos huf¬
vudsakligen, 102 st. kreatur en längre tid och en del deraf an¬
vändes såsom surfodring för dem under vintern och. våren.

Sockerbetorne beröfva jorden en mängd värdefulla näringsbe¬
standsdelar; men med deo hégst betydliga behållning, som bet¬
odlingen Jemuar ar brukaren i tillfalle att rikligen ersatta denna
förlust, hvilket bäst sker genom inkdp och uppfodring af rapps¬
kakor, som lemna en gödsel af högt värde, till följe af. den
betydliga mängd qvafve och fosforsyra, som innehalles i dem
och hvaraf största delen efter utfodringen återfinnes i gödseln.

För några få år sedan odlades icke sockerbetor på egendo¬
med Barsebick med undantag vid sjelfva hufvudgården. De
många arrendatorer, som finnas der, hade dock tillfälle att se
huru denna odling ej mindre & Laudskrona stadsjord allt mera
tilltog oaktadt jorden der har högt värde, i väsentlig del fram¬
kalladt genom sockerbetskulturen, än jemval i allt vidare kret¬
sar spred sig till den omgifvande landsbygden, jemväl till Malmö
omgifningar, Fér tre Ar sedan sammankallade. derfore here
Moberg alla arrendatorer, framställde fOr dem sockerbetsodlin¬
gens vigt, vare sig att skörden användes till utfodring. eller till
försäljning, anskaffade dem dugligt sockerbetsfrö och utfästade
någon lämplig belöning till dem, som bäst skötte: och behand¬
lade sina betfalt, Följden häraf blef den, att redan samma år
odlade flertalet af arrendatorerne sockerbetor... Afkastningen var
ganska olika, allt efter den mer eller mindre omsorgsfulla sköt¬
seln; men flera al arrendatorerne skördade 5 å 400 ctr pr
tunnland. redan vid första försöket med denna kultur och uti
belöningar > utdelades 143 rdr. Sockerbetsodlingen är numera
på detta gods hemmastadd.

Då en mindre jordlott användes till sockerbetsodling kan in¬
nehafvaren deraf: vid mellanstunder, då annat arbete icke er¬
fordras, använda sitt eget husfolk för betornes handhackning,
gallring och upptagning. Såmedelst inbesparas den beräknade
utgiften för omkostnaden och inkomsten för de försålda betor¬
ne tillfaller honom oafkortad. Sockerbetsodlingen har äfven
det goda_ med sig, att d& jordbrukaren ser huru skdérdeafkast¬
ningen är så väsentligt beroende af den mer eller mindre om¬
sorg, han använder vid växtens odling, föranlåtes han, att lägga