OCR Output

SR

4 uppkommo plantorne äfven efter: omsåningen mera sparsamt.

Herr Moberg anmärker sin erfarenhet, vunnen under flera
år, att utsättning af plantor dels är en för dyrbar odlingsme¬
thod dels sällan lyckas; då sådane plantor vanligen alldrig uppnå
den frodighet, som de hvilka ej: behöft omflyttas.

Fältet B lemnade' emedlertid en ganska knapp skörd, hvar¬
emot den på fältet A blef desto rikare; och detta resultat till¬
skrifves uteslutande den åtgärden, att vid omsåningen den torra
jorden bortskrapades, så att fröen kommo att falla uti fuktig
jord, som derefter tilltrampad öfver dem, gjorde det för dem
möjligt att spira upp, oaktadt torkan; derp& hr Moberg faster
synnerlig uppmärksamhet. ;

Betorne sköttes sedermera: under sommaren: omsorgsfullt,
handhackades trenne gånger med gallring efter den första och
jorden: kupades öfver plantornas rottoppar vid den sista hand¬
hackningen, så' att solljuset icke skulle färga betornes öfre del
grön. ‘

Under Juni och Juli tillvaxte plantorne langsamt, en foljd af
torkan, och ännu i början af Augusti voro plantorne jemförelse¬
vis små och svaga; men det rikliga regn, som denna tid föll
förändrade på kort tid förhållandet och betorna utvecklade sig
med stor hastighet till en ovanlig frodighet. I följd af gyn¬
sam väderlek fortgick tillvexten till början af November, då
betorne upptogos och fördes under December till Landskrona
sockerfabrik, som betalte betorne med 4 rdr pr centner.

Å båda fälten .skördades 9,548 ctr, som i medeltal gér 444
ctr pr tunnland; men fältet B gaf i medeltal blott 234 ctr, då
deremot skörden på fältet A i medeltal: var 348 ctr, En viss
del af detta falt lemnade 679 ctr pr tunnland. Denna del hade
det fuktigaste liget och jordmånen derstädes bestod af djup
sandblandad: torfmylla. ;

Af skörden såldes 8,836 crt för 4 rdr pr ctr. . ... 8,856
och till fröbetor upplades 542 ctr å 80 öre . ...... 410.

S:a rdr 9,246.

Omkostnader: Dessa blefvo så väl för fröet, som för arbe¬
tet ej obetydligt större, än som borde blifva fallet under vanli¬
ga väderleksförhållanden.

Höstplöjning, årderkörning å 3 rdr, harfning och mältning &
2,50 allt pr tunnland a sot eee Ana AOS:
Sdningarne 44 mansdagsverken å 4 rdr och 332

Qvinsid:ovavsOsore) sss | 2. aces. ee ABO,
Rensning och gallring hufvudsakligen af qvinnor 378.
Skordens upptagning, afblandning och hopförning
_ i högar på fältet samt deras betäckning efter

accord 14 å 46 rdr pr tunnland . . . . . 294.

Trpt rdr rmt 4,037.