OCR Output

borde böra vidtagas om någon odling af sockerbetan skali kunna, om

än försöksvis, göras nästa år. Ty tiden är verkligen inne för
en allvarlig behandling af frågan, då: man på flera ställen i riket
redan håller på att bilda bolag för uppförandet af fabriker, der
betan skall förädlas till socker.

Vi återgilva i ett kortare sammandrag hvad herr Moberg
utförligt meddelat.

Till sockerbetsodling valdes vid Barsebäck 9:ne fält, ett A
om 43 tunnor, 14 kappland: med fuktigt läge utgörande huf¬
vudsakligen sandmylla på sandbotten och en mindre del torf¬
mylla pi sand; och det andra faltet B om & tunnor, 24 kapp¬
land, bestående af en torr skarp sandjord med högst obetydlig
inblandoing af mylla, hvilande p& en fattig sandalf, Falten ¬
voro icke underdikade och fältet A hade ett par år förut varit
i så dåligt skick, att detsamma, utmagradt; uppfyldt af hyitrot
och andra ogräs samt lidande af stillastående vatten, icke lem¬
nat mera än 3 å 4 tunnor hafre pr tunnland.

Vintertiden- 4867. påfördes sistnämnde fält 80 lass ting pr
tunoland. trädades: påföljande sommar, befriades omsorgsfullt
från ogräs, försågs med öppna diken och göddes ytterligare med '
23 lass”) ladugirdsspillning pr tunoland samt besSddes med rapps,
som varen 4868 visade sig serdeles svag, hvadan Moberg be¬
slot. att ompldja fältet och beså det med sockerbetor. Efter
den väl och tidigt verkställda plöjningen harfvades fältet två
gånger med pinnbarf samt vältades för att göra ytan fin och
jemn, hvarefter fältet medelst markör upplinierades uti rutor
med 42 tums sidor. Den 4 Maj och derpå följande dagar be¬
såddes detta fält med förut i gödselvatten stöpt sockerbetsfrö.

Fältet B, som 4866 burit gräs och 4867 en god hafregröda
och derefter blifvit höstplöjdt samt på våren 4868 gödsladt med
pudrett, årderkördt, harfvadt och vältadt, besåddes äfven med
stöpt sockerbetsfrö med samma förfarande som fältet A; men
8 dagar senare. '

SAningen tillgick s&, att uti de å den jemna jordytan genom
markören bildade korsen hackades med en liten kortskaftad
hacka med 2 tums bredt blad en liten grop, hvaruti några frö¬
kappslar nedsläptes, derefter jorden med hackan återfördes och
tilltrycktes. . |

Till följe af ihållande torr väderlek. uppkommo plantorne
ojemnt och till ringa antal, hvadan hr Moberg beslöt och den
2 Juni började en omsåning i tomrummen å båda fälten. Oak¬
tadt torkan fortfor hela Juni uppkommo likväl efter få dagar
betplantorna å fältet A utmärkt väl; men pa faltet B deremot,
som dels till följe af dess torra läge, dels genom den djupare
vårplöjningen var betydligt mera uttorkadt på. djupet, än fältet

——— oo

*) Sannolikt parlass,