OCR Output

— NORRLAND

September. OCH 1869.

DESS FRAMTID.

Redaktör och ansvarig utgifvare | Tryckt hos E, A. Hollner & Comp,

A. J. Thomée. Sundsvall.

Oo
A tidskriften ”Norrland och Dess. framtid” som utkom¬

mer den: sista i hvarje månad, kan prenumereras å Post¬
kontor eller, om den önskas forsand i korsomslag, ‘hos
E. A. Hollner & Comp. i Sundsvall. Priset for 9 m3¬
nader :4- Rdr 50 öre, för 6 d:o 4: 40 och for 3 d:o
60 ore, oberiknadt postforvaltare-arfyode. Vid reqvisi¬
‘tion af 10 ex. erhålles det 10:de tritt, med vilkor att
alla ex. få under korsomslag sändas till en viss person.

SS Sockerbetsodling.

Uti nr 4 af denna tidskrift förekommer en uppsatts om soc¬
kerbetan. Andamalet di med den uppsattsen var endast att. fa¬
sta uppmärksamhet på den stora betydelse odlingen af socker¬
betan kunde ha för Norrland och att man. nu till en början
borde göra försök i mindre skala med denna odling, för att få
utröndt, om sockerbetan vore en passande kulturvext för Norr¬
land. Derefter hafva vi varit i tillfälle att taga närmare kän¬
nedom om: ett meddelande i ämnet, som en: man med stor erfa¬
renhet om denna kultur herr S. W. Moberg på egendomen
Barsebäck i: Skåne lemnat om sockerbetsodlingen derstides un¬
der år 4868; och ofvertygade, som vi äro, att några ställen i
Norriand, såsom. trakterne invid dels Bergviken, dels Dellens
vattendrag, dels och utmed Ljungan i Stöde och Torps sock¬
nar samt vid Angermannaelfven, der jorden i allmänhet är af
bördigare beskaffenhet och belägen invid. segelbart vatten, derå
transporten al. sockerbetorne kan besörjas billigt, lämpar sig
serdeles väl för odling ;af sockerbetor, tro vi oss nu böra åter
fästa uppmärksamheten på denna fråga, helst förberedelser snart