OCR Output

ge

lemna åt saken, ligger det också på deras ansvar, om
med folkmötena icke skulle vinnas det gagn för det all¬
männa, som: borde kunna påräknas. |

Kalk såsom gödningsmedel.

På all jord, som icke innehåller kalk i tillräcklig mängd,
verkar kalken såsom ett godt både upplösningsmedel och
näringsämne. Kalken användes bäst och verkar kraftigast
i nysläkt tillstånd, antingen i kompost eller direkt ut¬
bredd på åkern. Kan man icke genast på åkern sprida
den nysläkta kalken, så är det bäst att der anbringa den
oslikt i sma högar, som väl öfvertäckas med jord. Kal¬
ken släckes då småningom af sig sjelf; man har blott att.
tillse det jordbetäckningen väl tillpackas, om några rem¬
mor uppkomma i densamma. Skulle dock när kalken se¬
dan skall spridas; några osläkta klumpar finnas, öfverspri¬
tas de med vatten. |

I lugnt och torrt väder gödes med kalken, som antin¬
gen sprides för hand eller medelst skofvel; men dervid
bör iakttagas att arbetarne gå med vinden samt att kal¬
ken sprides väl. Lämpligaste tid för kalkning är hösten
eller i brist deraf tidigt på våren.

Numera användes vanligen blott från 10 till 20 ctr kalk
'pr tunnland och det en gång under hvarje omlopp, i stäl¬
let att förr anlitades betydligt mera på en gång, men
mera sällan.

Kalken verkar välgörande för alla våra odlade växter,
företrädesvis för ärter och klöfver, och motverkar sjukdo¬
mar hos växterne. Ofta användes kalk på vall, som om¬
plöjes för sädesgröda, eller -om hösten på de fält, som
skola bära rotfrukter påföljande vår.

Styf lerjord. kräfver största mängden kalk. På mull-.
jord får ej mycket kalk användas på en gång; ty han
blir deraf för lös, På sandjord användes kalken helst i
kompost: med myllhaltiga ämnen: Det är dock endast på
väl afdikad jord, som kalken är verksam.

Hittills har kalk blitvit för jordbruket i Norrland an¬
vänd endast högst obetydligt. Anledningen dertill torde
väl hufvudsakligen vara, att med undantag af Jemtland
och på Alnön i Medelpad kalksten i större massa icke
anträffas i Norrland och att bristen på lätta kommunika¬
tioner gör ett användande af kalken såsom gödningsäm¬
ne alldeles för dyrt; men det synes oss vara alldeles up¬
penbart, att i mån jernvägar anläggas från Jemtland mot
angränsande provinser skola brukare at jorden i dessa

a