OCR Output

1

IVB

ken i Helsingland och vidare öfver Sörtors, Matfors, Lögdö.
och Westanå bruk samt Wiksjö socken i Medelpad rakt
på Sollefteå, som mången talare antog vara det enda
ställe, der jernvägen kunde beredas en öfvergång med
rimliga kostnader för fortsättningen vidare norrut: Flera
talare sade sig ock noga känna lokalen i den antydda
riktningen från Ljusdahl allt till Sollefteå och trodde, att
den i allmänhet skulle” vara serdeles gynsam. CR
Huruvida nu allmänna meningen i Norrland skall kunna
sammanjemkas till godkinnande af den utaf mitet i Sol¬
lefted antagna plan blir en fråga af stor vigt; men då
denna plan bereder gagn åt stora trakter i Norrland bör
man kunna hysa den bästa förhoppning om en sådan
sammanjemkning. i

Om folkméten.

I Norrland har man ännu icke rätt fattat den vackra
betydelse, folkmötena i verkligheten ega. Utan tvifvel
måste det erkiinnas, att ett och annat af de möten, som
i medlersta och södra Sverge hållits, närmat sig det löj¬
liga; men sådant har uteslutande föranledts deraf, att de
frågor, som vid mötet skulle behandlas, vida öfverstigit
den bildning och sakkännedom, som hos mötets deltagare
i allmänhet varit att påräkna.

Dessa. möten 'kunna dock blifva till stort gagn för fol¬
ket, om de ledas af förståndiga män, som veta, att för
öfverläggningen klokt välja endast sådane frågor, helst
af ren praktisk natur, som af den stora allmänheten lätt
kunna tattas. Finnes då jemväl att tillgå män med nå¬
gon förmåga, som nitälska för folkets väl och bildning,
skola de i väsentlig mån kunna bidraga att hos folket
sprida kännedom af frågor, som kunna vara det till stor
nytta och utbilda dess sinne: för-allt hvad som rörer det
allmänna och fosterlandet. Det mundtliga föredraget, om
det är enkelt,' klart och bevisande, har en förunderlig makt
att öka begäret efter vetande. Den som hirer ett godt
föredrag, skall otvifvelaktigt få smak för nyttig läsning.

Vi äro varma vänner af dessa folkméten, och tro, att
de för fosterlandet kunna bli af stor betydelse och i sin
mån mycket bidraga till spridande af upplysning; men
skola dessa möten i Norrland få den allmänna opinionen
för sig måste ledarne at dem vara ytterst nogräknade i
valet af de frågor, som vid mötena skola behandlas och
jemväl tillse att de blifva fullt utredde. Fosterlandet kan
hafva stor nytta at dessa möten; men då detta i väsent¬
lig mån beror på det deltagande, som de mera bildade