OCR Output

TE

Vilkoret for tillgodonjutande af denna billiga transport vore
dock, att samma godsalsändare på en gång afsände minst 100
ctr af samma slags vara till samma mottagare samt att han
sjelf. ombesörjde: och bekostade. godsets lastning. eller lossning
på och från yagnarne, Utan tvifvel bor man kunna. anta¬
ga, att staten framdeles i man trafiken ökas och nödig mate¬
riel är att tillgå skall finna med sitt eget intresse förenadt, att
för längre afstånd, såsom 20 mil och derutöfver, bevilja större '
rabatt,. än som i 1862 års taxa förekommer, Staten skulle i
så fall handla både klokt och rättvist och för. Norrland med
. dess långa afstånd: skulle transporten såmedelst blifva än billi¬
gare, än här ofvan förekommer. i

I fråga om frakten för plankor äro vi icke i tillfälle att med
tillämpning af taxan göra en fullt noggrann beräkning, såsom i
väsentlig mån beroende på trädets torrhet; men vi antaga, att
transporten af en tolft 3X9 46 fots plankor från Ytterån till
Skånäs borde kosta högst 4 rdr och från Forsse bruk beläget
2 mil nära Eollefteå, 4 rdr till den platsen.

Göres emellertid en jemförelse emellan förenämnde transport¬
pris, och det som nu gäller, då hästkraft på vanlig landsväg
måste användas, kostar en tunna salt efter hastkraft frin Sunds¬
vall till Ytterån minst 8 rdr 42 öre och 4 tuona sill från Skå¬
näs till Sollefteå vanligen 414 rdr, men på jernväg skulle priset

bli blott respektive 4 rdr 86 öre och 2 rdr 33 öre. Skilna¬

den är stor och så stor, att väsentliga reformer skulle med
verklig fördel kunna införas i Norrlands ekonomi, såsom i fråga om —
jordbruket att man hufvudsakligen skulle egna hela uppmärksam¬
heten åt, ladugården och således i betydlig mån inskränka span¬
målsodlingen, som sannolikt i Norrland i allmänhet är förenad .
med stora omkostnader och derföre icke vidare skulle utan
undantagsvis komma i fråga, om jernvägar funnos, emedan.
spannmål då torde billigare kunna fås från andra håll.

Jernvägsmötet i Sollefteå.

Detta möte hölls den 25 Augusti och bevistades af om¬
kring 200 personer, deraf en stor del hörande. till allmo¬
gen. Intresset för jernvägar i Norrland var mycket stort
och eiter en liflig diskussion antog mötet såsom sitt be¬
slut, att norra stambanan borde utdragas till någon lämp¬
lig punkt vid Angermannaelfven och derifrån en Patan
bana byggas genom Ragunda och Liths socknar i Jemt¬
land i ginaste sträckning till Trondbiemsfjorden. Mötet
trodde, att den lämpligaste punkten vid nämnde elf vore
Sollefteå, dock borde derom närmare, undersökas; likasom
af discussionen antyddes, att norra stambanan borde få
sin lämpligaste riktning från Ljusdahbl öfver Hassela soc¬