OCR Output

NYA LA

hvarje bonde: i besparing ej blott det större värde, som
pa svensk sida låge i den tillbytta varan, utan derjemte
skjutslegan fram och åter; 3:0 att, om vägen vore byggd
"ändamålsenlig tör bönder och allmoge, som inga pennin¬
car hade; den nog vore det för herremän: och penninge¬
egare En annan omständighet, som betingar största än¬
damålsenligheten at en väg till Norrige är den, att man
bör följa det gamla ordspråket, ”ställa kyrkan midt i byn”,
så att man ej fordrar, att de mest odlade och tolkrika
lappmarkssocknarne skola tvingas att endast från söder
parallelt med fjellryggen, ströfva fram öfver fjellarmar,
floder och sjöar ända till Arjeploug, för att der uppnå
den brantaste och i afseende på väderleksförhållanden
mest ogynnsamma ötverfarten. . Utan, då man vet, såsom
Rs rigtigt upplyst, att vintervägen låtit bereda sig från
sider parallelt med fjellryggen den ena vigen närmast
fjellet, från Stensele öfver Sorsele till Arjeploug och den
andra vägen om 8 eller 9 mil längre ned från fjellryg¬
gen, gående från Lycksele öfver Malå till Arvidsjaur; men
hvarken trån Arjeploug eller Arvidsjaur någon möjlighet
visat sig, att bereda vinterväg längre norrut antingen från
Arjeploug till Qvickjock eller från Arvidsjaur till Jock¬
mock; så synes ju billighet och rättvisa fordra, att de
mindre folkmängderna i Arvidsjaur och Arjeploug skulle
för öfverfarten till Norrige böra vända sig litet till söder,

(> på det möjlighet kunde beredas för de sydligare belägna ©

och mera folkrika socknarne att bygga sommarväg för
bjuldon in på den Norska vägen. De stora sjöarne i Ar¬
jeploug, hvilka der oundvikligen måste användas för fram¬
komsten : åt hvad håll, som helst, synas genom sin lång¬
sträckta utvidgning mot söder vara synnerligen egnade
för en sådan vägförbindelse. Så t. ex. går Skellefteåelt
ut från Storafvan vid dess sydvestra sida och faller ned
i en större sjö vid namn Naustajaur. Vid sydvestra sidan
af denna sjö, vid hvilken byarne Slagnäs, Strömholm och
Sjulnäs ligga, vidtager ett slätland, som sträcker sig förbi
byarne Bure och Skakträsk ända uppföre till Sorsele kyr¬
ka. -Och från denna kyrka är åter kirrviig delvis bear¬
betad i rigtning dels utföre mot Lycksele och dels utföre
mot Malå och Skellefteå. Sorsele vore således enligt min
tanke den medelpunkt, hvarest ordentliga landsvägar fran
olika håll med största lätthet kunde sammandragas, och
hvarifrån den tät befolkade Windeldalen anvisar en gan¬
ska ändamålsenlig punkt för fjelryggens öfvergång till
Norrige. Ty så fort man kommer förbi Nasafjellet vid ¬
vandringen söderut efter högsta fjellryggen sänker sig
denne så hastigt, att man vid midsommartiden kan få se