OCR Output

SS

trar blir aldrig snön så pass fast, att trugor kunna begagnas.
De få hästar inom Arjeploug, hvilka, om de än skulle vara
flera än 134, äro till största delen spridda på de 4 till 6 mil
från den föreslagna vägen belägna pybyggena och således icke
att påräkna för, de trafikerandes befordran. Rs påstående, att
innevånarne i Arjeploug nog skola förskaffa hästar, då det
visar sig, att de behölvas för vägen, har ej heller något skäl
för sig. Ty för hvarje häst, som insättes hos en nybyggare
måste koantalet minskas med två. Och en nybyggare, som är
van att hafva sin hufvudsäkliga näring af ladugården, lär icke
snart vilja utbyta tvänne mjölkande kor mot en häst, som ingen
föda inbringar. Dessutom skulie egentligen hästärne finnas pla¬
serade i de byar, som ligga utefter den föreslagna vägsträckan;
således i Arvidsjaur, Afvaviken, Gulldn, Dragniis, Kasker, Kott¬
jok, Koroqveik, Arjeploug och Giickvik. 1 alla dessa byar till
och med Arjeploug finnas hästar, så att åtminstone en ensam
resande kan fortskaffas, men för ingen del så, att någon Jifli¬
gare trafik kan existera eller något större sällskap kan fort¬
skaffas... Sanningen häraf visar sig aldra ‘bist deruti, att de
handlande, som från Pite& och Skellefteå besöka Arjeplougs.
marknad, aldrig kunna göra beräkning på hästar inom Arvids- .
jaur eller Arjeplovg, utan de måste hafva hästar med sig från
Pited eller Skellefteå. Samma förhållande skulle ock fortfara
om vintervagen skulle utsträckas till Norrige; dock likväl med
den' skillnad, att utefter väglinien från kusten till Arjeploug
finnas så 'pass många nybyggare, att de med sina hästar nätt
och jemt kunna balla vintervagen farbar, men denna möjlighet
(nemligen att hålla vägen farbar) skulle hufvudsakligen i Arje¬
ploug och helt och hållet i Gäckvik upphöra. Och genom den¬
na omständighet brister objelpligt den bubbla, som man benämnt
vinterkommunikation emellan Arjeploug och Norrige — Nej för¬
låt! R. har ju renarne att framvisa såsom ganska goda och
billiga dragare? Men kära säg: hvarföre kunde då icke renär
användas vintern 4868 för Luleå undsattnings-kommittées rak¬
ning, for att transportera spanmal från Norrige? Det var upp¬
gjordt med Arjeplougslappar om en sådan transport, men lap¬
patne reste ändå icke. Hvarföre? Jo, jag träffade dem vid
gränsen mot Sorsele just vid den tiden, då deras skjutsbiträde
skulle hafva erfordrats och var betingadt, men de sade, att de
ej kunde hiarda ut med’ att kosthalla sig sjelfva under resan
forst 5 mil till Arjeploug oeh sedan 44 mil till Junkardalen
fram och åter för den ersättning, som var dem erbjuden, och
de dessutom ej ansågo sig hafva tillfälle att vara borta från
hemmet så länge, som för en sådan resa skulle erfordras. Och
detta fastän skjutslegan lär hafva erbjudits högre, än hvad, som
vanligen gäller för hästskjuts. - Faktiskt är emedlertid, att nå¬
gon transport med renar lät sig ej verkställa, oaktadt särskildt

4