OCR Output

Norrige, då kastar man om och säger att vägen skall bli em
vinterväg, emedan männen under vintern äro lediga från syss¬
lorna i hemmet, då kunna deltaga i Lofotfisket, då byta varor
och då hafva från fjellbetet hemtagit sina dragare. Dessa sista
utsagor röja allt för stor okunnighet i Lappmarks förbållan¬
derna för att kunna i tysthet förbigås. Skulle vägen endast
om vintern befaras, hvarföre skulle då muddringar behöfvas
emellan Storafvan och Udjaur? Man reser ju obehindradt till
Arjeploug vintertiden utan att vidröra sjöbottnen? Om man
betänker männens vinterarbeten med hemskaffning af foder i
den djupa snön från de aflägsna fjellmyrorna i öfre delen af
Arjeploug samt med timmerhygge och tjärutillverkning i de
längre ned mot Bottniska viken belägna orterna, så försvinna
alla skäl för påståendet, att männen äro vintertiden mer än
sommartiden lediga från sysslorna i hemmet. Och de, som
hafva tid att deltaga i Lofotfisket, skulle visst ej åka med hä¬
star till Norrige, om än öppen vinterväg funnes att begagna,
ty hvad skulle de göra med hästarne i Norrige, medan de vi¬
stades ute pi Lofoten? Tvärtom är man ej okunnig om huru
de, hvilka pläga deltaga i Lofotfisket, fortskaffa sig till Norrige.
Från den sdderom Arjeploug med mera folkrikhet mot fiell¬
ryggen stötande Sorsele socken äro hvarje vinter flera perso¬
ner Ofverresta till Norrige, för deltagande i sagde Lofotfiske,
men om de än resa öfver Tärna, hvarest vinterväg är öppen,
så begagna de dock aldrig häst, utan endast skidor. Hvad
varubytet åter vidkommer, så vore en vinterväg för sådant än-¬
damål mindre nödig, än en sommarväg. Ty det är sommarti¬
den, som smöret sammansparas, sommartiden "beredes tjära,
sommartiden rifves nafver, sommartiden kan man utan fara för
lifvet resa dfver fjellryggen*), Funnes sommarvag for hjuldon
till Norrige, si skulle visst ingen, som egde kännedom om de
klimatiska férh§llanderna pi fjellen, spara sin Norriges fard till
vintern. Ty att med plogning öppen hålla en vinterväg på den
8 mils långa sträckan emellan Gäckvik och Junkardalen har
nou ej någon kunnat påstå vara möjligt, -Detta är ock för¬
blir en praktisk omöjlighet. Att hålla en för hästar på denna
sträcka trafikabel vinterväg skulle aldrig kunna låta utföra sig
annorledes -än på trugor (d. v. s. af vidjor sammanflätade om
9 & 40 tums diameter vida fotsulor, som fästas på hästfötter¬
na). Hessa kunna dock ej begagnas förr än i Mars och April
månader, då snön sjunkit ihop och hårdnat, Och somliga vin¬

*) Såsom upplysning om de klimatiska förhållanderna på den höga fjellryggen,
må nämnas, att då en hop karlar i sistlidne April månad skulle på skidor hem¬
ta något från sistlidet år i Jurkardalen qvarlemnad spanmål, tillstötte på fjellet
så outhärdeligt oväder, att en person måste sätta till lifvet; och de, som kommo: :
fram med lifvet till Junkardalen, måste der uppehålla sig par veckor, innan de ¬
kunde för ovädrets skull återvända.