OCR Output

EE ög ES

bestämd taxa. Horde till båten små ändamålsenliga pråmar
för bogsering, skulle äfven hästar med åkdon kunna befordras.
Det vore,- att frånkänna Norrlands allmoge både omdöme och
medel, om man ville påstå, att bonden icke skulle anlita detta
sätt att komma fram; Han besparade Ju tid och således pen¬
gar, och för hans dragare funnes fritt bete emellan sjöarne?
För oss synes det uppenbart, att, derest taxan hålles låg, skulle
allmogen allmänt begagna sig af detta sätt, för samfärdseln.

Vi ha fått ökad anledning till dessa betraktelser deraf, att
man au är sysselsatt att utstaka landsväg på sidan om Ströms,
blott på ett ställe afbrutna 49 mils "långa segelled, för hvilken
enskilte redan betingat en ångbåt. Framdeles återkomma vi
till den saken; äfvensom vi en annan gång skola yttra vår me¬
ning, om den lämpligaste riktningen för den ifrågavarande kom¬
munikationsleden och sättet på hvilken den företrädesvis bör ord¬
nas för trafiken, sedan vi fått samla åtskilliga upplysningar, som
derför erfordras; men vilja emedlertid icke undanhålla allmän¬
heten den här ofvan anmärkta, högst förtjenstfulla skriften, som

har följande lydelse:

Uti tidningen Nya Dagligt Allehanda för den 43, 23 och 927
sistlidne Januari har funnits införd en korrespondens från Piteå
undertecknad med signaturen Rs, angående Pite—Bodö vägen,
hvilken korrespondens först i dessa dagar kommit att af un¬
dertecknad observeras. Så upplysande och intressant samma
korrespondens är i många afseenden, befinnes den likväli vissa
delar vara behäftad med sådana ensidigheter och inkonseqven¬
ser, som fordra, att den vigtiga saken bör äfven från ännu en
sida beskådas. De upplysningar, som kommit i dagen genom
herrarne Schough & Cornell öfverensstämma fullkomligt. med
den kännedom jag förut egt om fjellryggens beskaffenhet emel¬
lan Arjeploug och Junkardalen. Jag har nemligen förut en
ging i Norrbottens Kuriren yttrat, att fjellryggen mot Junkar¬
dalen i Norge hade en så brant sänkning, att man der ej skulle
finna något pass, hvarest vägens lutning skulle blifva endast
hvad lagen medgifver eller 4 på 20. Detta bekräftas af kap¬
ten Schoughs yttrande, att vägen der måste i afseende till'mar¬
kens starka lutning gå i zigzag och af löjtnant Cornell; som
upplyser, att lutningen blir 4 på 43. Inkonseqvensen i bemäl¬
de korrespondens synes mig ligga i den omständigheten, att
man talar om vagen sdsom en sommarväg, farbar med hjul¬
don från Piteå och Skellefteå uppföre till Afvaviken samt sedan
farbar med ångbåtar till öfra ändan af Udjaur, så åter en kort
landsväg till sydöstra ändan af Hornafvan, efter hvilken åter
ångbåtsfart skulle beredas; men så fort man skall redogöra för,
huru ångbåtsfarten skall åvägabringas, underhållas och för fram¬
tiden : bära sig eller, hvarifrån hästar skola tagas för de trafi¬
kerandes fortskaffning från öfra ändan af Hornafvan ända till