OCR Output

Oo

Handels-aktiebolaget, om detta komme till stånd, skulle verka
otroligt godt i nämnde hänseende. Endast genom dem och de¬
ras gemensamma bemödanden, skulle en marknad på främman¬
de ort kunna skapas, och producenten icke längre ha behof att
göra resor för afsättningen, utan den kunna försiggå vid hem¬
met, derigenom ofantlig mycken tid kunde besparas och kom¬
ma slöjderne till godo.

8:de frågan. »Vore det ieke skäl att söka främja någon
industri, hvartill afverkade skogar lemna rikt råämne, genom
stubbars och vindfällens användande till teckniska fabrikater,
och huru bör en slik industri ordnas?»

Mötet antog, att denna industri vore af stor betydelse för
hela, Norrland; I sammanhang hvarmed en lista framlades för
tecknande af aktier för anläggande af en sådan fabrik i närhe¬
ten till Silje. Efter. slutad teckning befanns det ifrågasatta ak¬
tie-kapitalet 20,000 rdr nära tecknadt; och man har således
anledning antaga, att detta företag kommer till verkställighet.

Förbindelse-led med Norge för Wester- och
Norrbotten.

Evär denna fråga är af stor betydelse för de båda nordli¬
gaste länen och dessutom ådragit sig en mera än vanlig upp¬
märksamhet inom andra orter, bereda vi sannolikt mången af
tidskriftens läsare ett nöje, då vi intaga en skrift i ämnet, för¬
fattad af en person, som synes ha en noggrann kännedom om
orten i både lokalt och ekonomiskt hänseende.

Vi gilla icke förf:s åsigt, att vilja underkänna värdet af ång¬
båtar på Norrlands sjöar och tro, att i de flesta fall det vore
klokt och välbetänkt af statsmakterne, att, om nya vägar ifrå¬
gasättas för orten i den riktning, der segelbara vattendrag fin¬
nes, då heldre bekosta anskaffandet af en mindre lämplig ång¬
båt, än anslå medel för vägbyggnad. Tages alla förhållanden i
betraktande såsom: vägunderhåll, räntan för vägbyggnadskapi¬
talet, postföring m. m., skall det utan tvifvel visa sig, att för¬
delarne af trafikens underhållande med ångbåt borde blifva så
öfvervägande, framföre att bygga ny landsväg och underhålla
färdseln på vanligt sätt efter hästkraft, att med fullt allvar torde
kunna ifrågasättas, om icke staten på alla sådane ställen i min¬
dre bebodda trakter, der ångbåt genom enskiltes försorg rim¬
ligen icke kan fås, heldre borde på sin bekostnad anskaffa den¬
samma, än att anslå medel för byggande af ny väg, hvilken
först då borde ifrågakomma när odlingen hunnit skrida framåt
och folkmängden ökats. Ansåge staten sig icke böra sjelf för
egen räkning trafikera med båten kunde den uthyras, blott
arrendatorn finge sig ålagd skyldighet att ansvara för båtens
goda vård och upprätthållande af turer i stadgad ordning efter