OCR Output

Augusti. OCH 1869,

DESS FRAMTID.

Redaktör och ansvarig utgifvare Tryckt hos E. A: Hollner & Comp.
A, Je Thomee. Sundsvall.

1 or ee

oO

A tidskriften ”Norrland och Dess framtid? som utkom¬
mer den sista i hvarje månad; kan prenumereras I Post¬
kontor eller, om den önskas försänd i korsomslag, hos
EK. A. Holluer & Comp. i Sundsvall Priset for 9 ma¬
nader 4 Rdr 50 dre for 6 do 1: 10 och for 3 d:o
60) Ore, oberaknadt -postforvaltare-arfvode) > Vid reqvisi—
tion af 40 ex. erhalles det 40-de fritt, med' vilkor att
alla ex. få under korsomslag sändas till en viss person.

Landtbruksmétet i Medelpad den 22:dra Juli,

Forts. från n:o 4.

7:de. frågan. »Hvilka nya binäringar eller. husslöjder anses
företrädesvis. böra. införas. i: detta län?» ;

En. talare anmärkte, att befolkningen: inom länet. saknade all
slöjdskicklighet; men flera andra talare protesterade deremot,
under förklarande att den hade verkliga. .goda anlag: derför,
ehuru dessa. icke voro upparbetade, med: erinran. altinom vissa
delar. af. länet. en: ganska betydlig väfnadsindustri ägde. rum.
Otvifvelaktigt torde ock, påstode. de, mången: annan slags indu¬
stri inom orten kunna väckas. till lifs. En annan: talare bekla¬
gade, att så få produkter, blifvit till. mötet inlemnade, Om nå¬
gon, förbättring derutinnan vid: blifvande möten komme att ega
rum, antoge: han, att. man. snart nog skulle komma i erfaren¬
het af, hvilka slags produkter eller hvilken husslöjd, som kun¬
de: beredas bästa framgång. Allt berodde dock pa en rask af¬
sättning; ty utan. en sådan. skulle all industri qvälvas i födseln.
Han trodde, att de nu. under bildning, varande. hushålls-- eller
Konsumtionsföreningarne, tillika med det föreslagna. Norrlands