OCR Output

a sen

råg, som skulle för utsäde användas, skures tidigt och
bletve väl behandlad i torkrian.
f (Forts.)

?

Vi taga oss friheten vördsamt anhålla, att de man,
som benäget lofvat meddela artiklar för denna tidskrift,
eller har någon fråga af större allmän vigt, som de vilja
underställa allmänheten, eller som gjort någon erfaren¬
het, rörande jordbruket eller: näringarne, hvilken bör
kunna blifva af värde för Norrland, täcktes erinra sig, |
att Norrland har: anspråk på deras vetande och att
denna - tidskrift. skall. hållas öppen: för allt, hvad som
kan vara Norrland till verkligt gagn. :

Redaktionen hemställer 'också, huruvida icke framstå¬
ende man skulle finna lampligt att serskilt för hvarje
kommun efter. samrad med närmaste samhälle låta af
nigra förståndige personer uppgå de: linier, som för
Norrlands i denna tidskrift ifrågasatta jernvägssystem
äro föreslagne, för utrönande, huruvida jernvägar i dessa
riktningar. kunna anläggas. Uppgjordes af dem tillika
ett förslag - för den godstrafik, som från och till kom¬
munerna kan påräknas, skulle: sådant utan tvifvel bli
till 'stor lättnad tör de komitéer, som kunna för de ser¬
skilda provinserne bli utsedda.

Rättelser.

Pag. 40 står »norr om» läs »söder om».
» 46 » »Vägars förbättring» läs »ängars förbättring».