OCR Output

03

tur, som kunde på den födas. Han förmenade, atti detta
bruk låge ett stort fel, enär det gåfve anledning till ett
intresse för säljare att hålla flera kreatur, än som kunde
på egendomen väl födas. Andra talare trodde, att man
genom inrättande af bymejerier bäst och fortast skulle få
öfvertygelsen hos allmogen spridd, om vigten af en stark
utfodring, och andra. åter, att öfvertygelsen endast genom
skrifter och exempel kunde vinnas.

Vi för vår del tro, att bymejerier böra blifva bästa med¬
let både tör erhållande af bättre inkomster utaf ladugår¬
den och att få bort svältsystemet. I mån dessa mejerier
hinna ordnas och anlitas skall allmogen snart få upplys¬
ning om, huru olika stor inkomst den ene eller andre kan
få af sin ladugård. Denna skilnad skall otvifvelaktigt
gifva anledning till en jemförelse, och afunden, om icke
något bättre skäl förefinnes, skall mana mången, att när¬
mare utreda, hvarföre han står tillbaka, och tvinga ho¬
nom, att följa en bättre method, för att komma till samma
goda resultat, som någon hans granne. :

d:te frågan: ”Då råg på väl afdikad och beredd jord
är säkrare och mera gifvande, än korn; men likväl inom
länet i ringa mån odlas, så frågas hvad är orsaken der¬
a och om detta siidesslag icke fértjenar en vidstriicktare
odling.” :

Några talare af bondeståndet hyste tvifvel om rågod¬
ling medförde någon fördel; och uppgåfvo exempel på,
hurusom denna slags odling för dem misslyckats, då de
gjort försök dermed; men en mängd andra talare voro
enstämmigt at den åsigt, att rågodling här i Norrland
lemmar rik afkastning och i' regeln sällan slår telt, så att,
om detta skulle hafva för någon inträffat, anledningen
dertill otvifvelaktigt ar att söka i något fel antingen i
jordens behandling, eller hos utsädets tröbarhet. Före¬
ståndaren för Nordviks Landtbruksskola, hr Lyth, sade sig
under de 8 år, han skött jordbruk i Norrland alltid hafva
fått utmärkta rågskördar. Vi skola framdeles söka för¬
skaffa oss del af det föredrag, som han vid-tilltället höll,
om det sätt, som at honom användts vid rågodling, un¬
der förmodan att mången skall finna sig at hans rediga
ee Spplysande föredrag böjd till en vidsträcktare odling
af råg. ;

6:te frågan: ”Månne icke råg, som skördas här på or¬
ten kan genom ändamålsenlig behandling blitva lika dug¬
lig till utsäde, som finsk råg; och hvaruti består sådan
behandling.”

Nagra talare uppgafvo sig ega erfarenhet, att det med
stor fördel: låte sig göra, endast man iakttoge, att den