OCR Output

= 58

SAmedelst skulle man lemna ett kraftigt handtag. för
lifvande af trafiken på den 42 millånga kommunikations¬
leden emellan Sundsvall och Levanger och förskaffa full
lönande sysselsättning åt de fem ångbåtar, som på den
redan finnas och sannolikt gifva anledning till anskaffan¬
de af än flera, hvilket skulle ha ett välgörande inflytande:
på rörelsen i orten 'och bespara en del at den ofantliga
arbetskraft, som nu spilles bort vid forsling, men kunde
på ett långt mera lönande sätt komma landet till godo.

I Norrland finnes jemväl en annan ort, som är starkt i
behot att erhålla båda tullkammare och nederlagsrätt. Vi
mena Sollefteå, som ligger 10: mil från Hernösand, inne
i landet vid den plats, der den väldiga Angermannaelfven
upphör att vara segelbar med ett handelsområde, i vidd
uugefärligen lika med Östersunds, och en befolkning väl
icke större än 27,000 personer, men ägare af ett utrym¬
me, som i anseende till odlingsbarhet och andra förhål¬
landen medger underhåll åt ett mångdubbelt större antal
innevånare blott man underlättar deras inflyttning och
bereder möjlighet al billigare priser på lifsförnödenheter.
Bebotvet är visserligen icke lika stort, som för Östersund,
"men det är stort nog för att böra behjertas at vederbö¬
rande, då Sollefteå, som redan nu eger en ganska liflig
ångbåtsförbindelse med närmaste städer och utgör huf¬
vudplatsen för en ,stor del af både Angermanlands och
Jemtlands affärsverksamhet, också har alla utsigter för
att i en snar framtid bli en ort at ganska stor betydelse.

Norra Stambanan.
3.

Enligt de underrättelser vi dels på stället dels af fullt
tillförlitliga personer erhållit är lokalen för den norra
stambanan genom Högbo, Lingbo, Hanebo, Bollnäs, Arbrå,
Undersviks, Jerisé och Ljusdals socknar serdeles tjenlig.
Olika meningar finnes om norra stambanans riktning vi¬
dare norrut; ett förslag afser, att draga jernvägen i ge¬
naste riktning ungefärligen på Torpshammar vid Ljungan
och vidare i nordlig riktning på någon punkt vid Anger¬
mannaelfven. Oss veterligen är denna linie icke närmare
undersökt; men vi antaga på grund at den kännedom om
trakten, vi ega, att så stora svårigheter skola på den
möta i lokalt hänseende, att denna linie måste öfvergif¬
vas, äfven af det skäl, att banan i denna linie skulle
sträckas genom trakter, som nu äro nära obebodda, och