OCR Output

NE

djupt, ger det mycket rik skörd. Vill man begagna mossgöd¬
sel till potates, ar det bäst att uppdrilla jorden, då potatesen
först och gödseln sedan rikligt nedlägges i de öppnade fårorna,
hvarefter vid plogkammens klyfning både gödseln och potatesen
nedmyllas. Med nämnda gödsel och sådant brukningssätt har
jag på mager jord i flera på hvarandra följande år planterat
potates, men, i följd af den fuktighet mossan gilver åt jorden,
funnit densamma med hvarje år tilltaga i produktionsförmåga,
så att jag på 6 tunnlands jord, efter axsäde räknadt, har skör¬
dat 350 & 400 tunnor potates. På mycket stark lerjord, så¬
som almlera, flytlera och den hvita skogslera, som sällan eller
aldrig ger någon betydlig skörd, är stark mossgödsel bättre än
ladugårdsgödsel, emedan genom en större qvantitet mossgödsel
leran upplöses och en god matjord beredes, som aflåter ymniga
skördar.

Att mossgödsel passar utmärkt väl till råg har blifvit säkert
utrönt under flera år, som jag begagnat den härtill. Såväl den
råg, hvilken i år växer, som den, jag nästlidne år skördade,
synes öfvergå den som var gödslad med ladugårdsgödsel, både
till strå och kärna.

Afven kan mossa, i brist på halm, passa väl till strö, då den.
måste vara mindre fuktig. Der tillfälle så gifves, är det bra
att uppblanda ladugårdsgödseln med mossa, då qvantiteten af
gödseln ökas och tillfälle blir att gifva jorden riklig näring, då
hon kan lemna desto ymnigare skördar. Ett större lass moss¬
gödsel bör ej kosta mer än 73 Gre, 23 öre för upphackningen,
25 öre för hemkörseln och 235 öre för beredningen, och då
jordbrukaren sjelf eger mossa på egen mark, samt under den
tid af året då jordbruket ligger i hvila, med eget folk och dra¬
gare kan framskaffa densamma, bör väl ingen omtänksam jord¬
brukare vara i brist på nödig gödsel vid sitt jordbruk. I an¬
seende till den myckna matjord som mossgödsel gifver samt
dess egenskap att göra jorden lucker och bördig, har jag fun¬
nit den hafva företräde framför benmjöl, fosforsyrad kalk, guano,
pudrett och naturlig kalk, hvilket allt jag i större skala försökt
och funnit mycket gifvande, men vid beräkning af inkomst och
utgift öfvergår mossgödseln dem allesamman. Endast ladugårds¬
gödseln gör i allmänhet härifrån ett undantag. Dock är nöd¬
vändigt att mossan väl förruttnar i beredningen, annars är all
möda dermed forspilld. I hvad mängd jag begagnar mig af
mossa såsom gödningsämne, visas bäst deraf, att under sistl.
» vinter har jag till ladugården hemforslat omkring 45 å 4600
lass, och af densamma är i vår under säd, grönfoder och po¬
tates användt omkring 7 å 800 lass.

Då jag med stor grämelse. ser, huru jämmerligt månget jord¬
bruk skötes af oförstånd om de skatter, som finnas i våra moss¬
beväxta skogar och beteshagar, har jag ej kunnat underlåta att