OCR Output

oe

importen från Norge, sedan 4863 i betydlig mån vuxit och att
Norges handelsområde i Jemtland efter den tiden mycket ut¬
vidgats; ty de varor, som tullbehandlats i Östersund, hafva kon¬
sumerats af befolkningen närmast deromkring, hvilken för icke
många år sedan hufvudsakligen hemtade sitt varubehof från och
öfver Sundsvall, och den befolkning åter, som bor vester om

stersund fortullar sin varuimport från Norge vanligen i de
tva. tullkammarne Melen och Dufed vid gränsen.

Å svensk sida skulle någon möjligen vilja anmärka, att för¬
bättrade kommunikationer öfver gränsen således föranleder ut¬
vidgning af Norges handelsområden i Sverge och att skil &
svensk. sida icke kunde förefinnas, att i någon väsentligare mån
söka förbättra dessa gränseförbindelser; men dervid torde vi
få erinra, att allmänheten vinner derpå, ty täflan i handeln
framkallas deraf och denna täflan måste ha till följd billiga pri¬
ser. De lättade landväga förbindelserne skola ock ofelbart i
Norge berede en god marknad för svenska fabrikater, i likhet
med hvad redan nu äger rum i fråga om ladugårdens alster,
för hvilka i Norge betingas vida högre pris, än som i Sverge van¬
ligen kan fås. ;

Skulle. nu Norrland sättas i jernvägsförbindelse med Trond¬
hiemsfjorden, antaga vi såsom sannolikt, att Norges handelsom¬
råde i Norrland skall än mera utvidgas; men vi tro icke, att
verksamheten. i Bottniska vikens hamnar deraf i någon den
ringaste- mån skall förminskas. Tvertom tro vi, att först då
skall i Norrland uppblomstra det. friska näringslif, som erfor¬
dras för att få uppodlingen af detta land i verkligt [ramåtskri¬

dande. Af denna anledning är det ock af en så oberäknelig
vigt för Norrland att sättas i jernvägsförbindelse med Trond¬
hiemsfjorden och dermed skulle samfärdseln emellan den nära
millionen menniskor, som nu bebor Norrland och det nordliga
Norge, taga ett jättesteg framåt. :

Om ängmarks förbättring och kompostberedning.

Forts. från n:o 3.

På ett passande ställe inom eller utom gården uppgrafves
marken till 1 å 2 fots djup, och der anlägges komposthögen.
Den. uppgräfda jorden användes också för komposten och i öf¬
vigt hopsamlas alla passande ämnen. Materialier dertill finnas
öfverallt. Högen lägges så att man beqvämt kan köra upp på
den, således å ena sidan en hög brant vägg, å andra en' slutt¬
ning för farvägen, Ju högre högen blir desto bättre; ty jäs¬
ningen sker då kraftigare; 40 till 43 fot är den rätta höjden.
När man samlat en tillräcklig qvantitet och lagt några lager
gödsel deremellan, så betäckes ytan med ett lager jord, hvit