OCR Output

som exporten emellan de både brödrarikena i värde varit i af
tagande till 4864, efter hvilken tid någon tillökning i båda slagen
ögt rum, en följd deraf, såsom det vill synas, att kommunikatio¬
nerne landvägen derefter något förbättrats; ty handeln sjöledes,
som i följd af de tull-lindringar, hvarmed de båda folken
skyddat den ömsesidiga handeln, rimligtvis bordt varit i ett
jemnt framåtskridande, tyckes deremot hafva skridit tillbaka;
och torde anledningen dertill i främsta rummet kunna sökas
deruli, att ena rikets fartyg icke få idka fraktfart i det andra
rikets hamnar; men jemväl i en bristande kännedom om
hvarandras alster. Landvigen deremot har det ömsesidiga
utbytet af t. ex. väfnader ökats jemförelsevis ganska betydligt,
likasom Norges både export af kolonialvaror och spanmål till
Sverge och import från Sverge af papper, fönsterglas, ljus och
smör.

Man borde fästa mycken uppmärksamhet vid dessa’ forhal¬
länden och låta dem bli en giltig anledning både till öppnande
af än flera, dock tidsenligare kommunikationer landvägen emel¬
lan de båda rikena, och lossandet af de band, som ännu tryc¬
ka handeln; ty samfärdseln skulle deraf ökas otroligt, likasom
de båda folkens förvärfskällor. Vi hafva varit i tillfälle att
på nära håll betrakta; huru en ny kommunikation och lossade
band hastigt lifva handelsförbindelserne öfver fjellen; och kunna
således / med någon erfarenhet bedömma den frågan; men vi
skola hemta bevisen endast från officiela handlingar på det nå¬
gon beskyllning om öfverdrift icke må kunna göras. År 1862
öppnades Jemtlands kommunikationsleden och, ehuru den ännu
är ganska otillfredsställande i afseende å lättbeten att trafikera
har dock införseln af nedannämnde artiklar till Jemtland från
Norge enligt officiella handlingar ökats, som följer: ¬

r 1864. Ar 4863.

Monrtiskie se Se ae ee etn. D048" 4,485,

Katlom sc occc a ee ee 477. 4,146.
Gockene 26 ee ae ee ee is 426. 85358.
Norrskt {(roktvin 2. = <<. Kfot 7c: 4,852.
Spanmal, malen. . . . .. . ctr 7. 4,088.

d:o omalen . .. . . . kfot 234. 354,356.

Tilldkningen har skett jemnt och samtidigt dermed en ökad
export till Norge af Jemtlands produkter försiggått. Det är
således ett faktum, att Norges handel på Jemtland ökats och
att Norge lyckats utvidga sitt handelsområde inom denna pro¬
vins. Vi sakna bestämda uppgifter i afseende å denna tillök¬
ning för tiden efter 1863; men då uppbörden vid Östersunds
tullkammare för varor, som ankommit från Norge, år 1864
var blott 4,577 rdr, men derefter allt jemt, oaktadt en tryc¬
kande ekonomisk ställning i landet, ökats-och 4868 uppgått till
43,180 rdr, kan med all visshet dragas den slutsats både att