OCR Output

NORRLAND

Juli. OCH 1869.

DESS FRAMTID.

Redaktör och ansvarig utgifvare
A. J. Thomée.

Tryckt hos EA. Hollner & Comp:
Sundsvall.

SLC

Oo :

A tidskriften ”Norrland och Dess framtid” som utkom¬
mer den sista i hvarje månad, kan prenumereras 4 Post—
kontor eller, om den Onskas .forsand i korsomslag, hos
HE. A. Hollner & Comp. i Sundsvall, — Priset for 9 må¬
nader 4 Rdr 50 Gre, for 6 d:o 4: 10 och for 3 dso
60 Ore, oberaknadt postforvaltare-arfyode, Vid reqvisi¬
tion af 10 ex. erhålles. det 40:de fritt, med vilkor att
alla ex. få under korsomslag sändas till en viss person.

a

Sverges och Norges ömsesidiga handel.

Utan tvifvel skall en närmare kännedom om de båda folkens
ekonomiska - förhållanden gilva anledning till ökade handelsför¬
bindelser dem eme!lan' och till bemödanden att få kommuni¬
kationerne bättre. Beklagligtvis saknar den stora allm
en: sådan kännedom ; likasom kommunikationerne både till sjös
och öfver land ännu icke äro af den "beskaffenhet, som de bor¬
de vara, för att bereda en lifligare samfärdsel, oaktadt mycket
i sednare tid blifvit gjordt för förbindelserne landvägen. Vi
ämna derföra att emellanåt meddela några underrättelser i
nämnde hänseende, som för Norrland, der man mera an i Of¬
riga Sverge har behof af dessa förbindelser, och der en lofvärd
tällan emellan de båda rikenas köpmän utan tvifvel skall göras
gällande, böra bli al ett allmännare intresse att taga känne¬
dom om.

Under 42 år från och med 4836 har Sverge från Norge iu¬
fört varor för 75,422 000 rdr; men deremot har det exporterat för
blött 58,484,000 "rår. Vig granskoing af kommerskollegii be¬
rättelser visar sig ock det märkliga förhållande, aft. så väl in¬

anheten