OCR Output

ee ERS as

Kostnaden för methodens användande tir dock rätt be¬
tydlig; men man: kan med full visshet och under alla för¬
hållanden — och derpå lägger han serskild vigt, ”vara
säker om att kostnaden och mödan vid ängsodling med
kompost tullkomligt ersättas, ehvad mark, som användes,
eller under hvilka väderleksförhållanden som helst. Den
fullkomligaste framgång har likväl endast då vunnits, när
kompostgödning blifvit använd. Att på marken utbreda
kalk, kalkhaltigt grus, sand, mergel, dyjord, åkerjord, för¬
ruttnad spillning från gamla ladugårdar, tegelbruk och
dylikt har visserligen haft god verkan, hvilken man snart
mirkt pd den tilltagande fruktbarheten, men verkan blir
mycket betydligare om dessa ämnen. samlas i en hög,
blandas med gödsel och efter skedd jäsning utföres på
ängen. [a

(Forts. nästa n:r.)

Annonser.

Inbjudning.

Norrlands Handels-Aktie-Bolag ar genom beslut vid bolagsstämma den 25ö:te
sistlidne Februari provisoriskt bildadt, att träda i verksamhet omedelbart efter
det fullt blifvit tecknadt minimibeloppet 50,000 Rdr. Bolagsreglor äro antagna
och "undertecknade utsedde, att fortfarande utgöra Interims-Styrelse; men när full
teckning erhållits skall extra: bolagsstämma” utlysas för val af Styrelse och de
Kommitterade, som jemte Styrelsen ega utse verkställande Chef.

Efter en noggrann granskning af planen för bolagets verksamhet tro vi, att
bolagets bildande både är af behofvet påkalladt och jemväl skall bereda delegarne
god ränta på tillskjutet kapital samt indirekt gagn,

Det bestämda” minimi-kapifalet kan synas litet, men det medger en ganska

lönande: affärsverksamhet, om den med nödig klokhet bedrifves. Den bör dock
begränsas i förhållande: till. kapital och utvidgas endast i mån detta genom en
fortsatt teckning ökas.
FSAf förekommen anledning uppmana vi alla mellanhandlande och konsumtions¬
föreningar, äfvensom enskilte personer att i bolaget ingå såsom delegare. Bola¬
get vinner i styrka och förmåga att gagna Norrland i mån befolkningen mera
allmänt ingår deri. Den som i detta hänscende vill anmäla sig kan hänvända
sig till någon af oss, äfven medelst bref; och önskar nägon, att erhålla tecknings¬
lista för samlande af teckning inom sin ort skall en sådan öfversändas efter in¬
gången underrättelse.

Sundsvall den 12! April 1869. i

G. 0. Stadin, Aug. Sundberg. L. Fy Bern.
J. A. Hedberg, W. Lundqvist. F, L. Bostrom.
L. M. Altin.