OCR Output

1

say ia

all kraft vidtages det egentliga arbetet med den: vanliga
åkerharfven, :som-har 5 å 6 tum långa taggar. Detta ar¬
bete "bör bedrifvas med = den största raskhet då marken
derför är tjenlig, eller d& dragarne i det frusna underla¬
get hatva nidigt: fotfiiste; ty oftast kan denna tidpunkt

-endast riicka nagra dagar och samlas icke da arbetsstyr¬

kan eller försummas tiden, så blir; serdeles om niirmaste
väderlek blir: ogynnsam, en stor del at arbetet fruktlöst
eller illa utfördt. :

Harfven köres längs och tvärs, törst i skridt och andra
gången i:traf tills grässvålen och mossan blitvit tullkom¬

- ligt upprifven och tillsammans med komposten och utsä¬

det hafva utseende af: en gröt, ju tunnare desto: bättre:

Dervid måste i synnerhet i början iakttagas nödig för¬
sigtighet, ty harfven träffar uti och under grässvålen hin¬
der -af alla: slag, så att harijernen litteligen kunna g&
tvert af och lätteligen kunna skada hästarnes hofvar; till
pune gmmange deraf bira striingarne eller kedjorne vara

nga. :

Massan, som tår ligga qvar på ängen skyddar den unga
grisbrodden mot vartrosten ar våren gynsam ”börjar än¬
gen att tidigt grönska, är väderleken deremot kall och
sträf, betraktar mången betänksamt de små gulbruna plan¬
torne. Men, så snart som solen utöfvar sin rätta vårlika
verkan, kläder sig ängen i frisk grönska och växtligheten
får en stark framfart.” :

Hr Saint Paul erhåller två goda skördar årligen; men
i Norrland. torde icke mera än en skörd: kunna fås; der¬
emot, om ängen lemnas -ostörd tills efterskörden något
tillvext, ett förträffligt bete. Efter 3 å 4 år har han på
sämre mark förnyat gödnings-behandlingen och upprit¬
ningen, som: likväl då icke erfordras så fullkomlig, som
första - gången, i följd hvaraf utsädet af höfrö kan något
minskas. Man kan likväl icke beräkna att en sedan ur¬

” minnes tider utmattad äng genom methoden ombildas till

en äng af första klassen, utan får man vanligen iakttaga,
isyonerhet om: första behandlingen ej varit fullständig, huru
den gamla" grässvålen åter sticker fram och försöker ut¬
breda sina gräsarter, hvarförutan ock mossan måste med
fortsatta bemödanden besegras; men har gödningen fort¬
satts hvart tredje år — och Saint Paul har ängar hvarest
detta redan för tredje gången blifvit genomfördt, — så får
man ett foder, ”sådant man sällan ser 8å rikligt och
godt på andra ängar. Herrliga födervexter betäcka än¬
gen till en sådan ymnig' grad, att slåtterkarler har möda
att, genomskära den rika grödan och att marken är osyn¬
lig under det starka nedslagna fodret.”