OCR Output

Se OAS a

ska kort framtid, södra stambane-systemet blifvit sam¬
manbundet med Gefle—Dahla jernvig vid Storvik, den
sålunda tillkomna norra stambanan oeftergifligt och nöd¬
vändigt bör fortsättas norrut genom detinre at Gefleborgs
län öfver Bollnäs och Ljusdahl in: uti Medelpad till lämp¬
lig plats vid Ljungans floddal samt att en statsbana med
aldra första bygges från norra banans nyssniimnde slut¬
unkt till Östersund och vidare derifrån till Trondhiem.
essförutom har en gemensam komité för hela Norrland
blifvit utsedd, som skulle ega föranstalta om val af ser¬
skilde filial-komitéer för hvarje provins och i- öfrigt vid¬
taga alla förberedande åtgärder tör åtadkommande af
jernvägar i Norrland. Det lider således icke något tvif¬
vel, att frågan tagit ett stort väsentligt steg framåt; och
vi hoppas, att dessa komitéer skola verksamt kunna bi¬
draga både till trågans nöjaktiga vidare utredande och
till sammanhållning, hvilket i en: sak af den stora bety¬
delse, som ifrågavarande, är af så stor vigt. ;
Det är ganska naturligt, att med den ringa utredning
af frågan som hittills egt rum, olika: meningar skola göras:
gällande både om utsträckningen at och läget för jern¬
vägarne, men man bör kunna antaga, att, då de serskilta
ortintressena i: Norrland icke har samma stora makt att
verka för sina enskilta intressens genomförande, som inom
andra orter, någon egentlig ”jernvägsstrid” här icke skall
kunna ifrågakomma. Deraf följer dock aldeles icke, att
befolkningen i de serskilta orterne bör vara passiv i frå¬
gan. Tvertom bör hvar och en ort, somv finner en vidare
utsträckning nödig, än den som nu vid mötet föreslagits,
eller att jernbanans riktning, såsom den är eller kan blitva
ifrågasatt, borde till fördel för det allmänna annorlunda ¬
bestämmas, vara serdeles angelägen om att gifva komi¬
tén sin mening tillkänna för rättelses vinnande. Endast
derigenom kan komitén f& en fullt noggrann kännedom
om förhållandena; och man kan vara alldeles férvissad,
att de erfarne män, som invalts i komitén, också skola
med samvetsgrannhet bedöma frågan och slutligen afge
ett utlåtande, som för Norrlands intressen” i allmänhet
skall vara fullt nöjaktigt och för fäderneslandet icke äf-:
ventyrligt. Att mdtet nu inskränkt norra stambanans sträck¬
ning till Ljungans floddal med en serskild bana till Nor¬
ge, måste at en hvar gillas, emedan mätet rimligtvisicke
kunde utan en föregående närmare undersökning sträcka
sina anspråk längre, af farhåga att anses hatva littsin¬
nigt behandlat frågan; men vi förmoda, att Ångermanland,

likasom . Vesterbotten och norra delen af Jemtland skola ~~

finna det varar af vigt att få utredt, huruvida icke en plan