OCR Output

ONE

södra Norge och Trondhiem samt storthinget jemväl be¬
viljat: ett mindre anslag för jernbanans fortsättning norr¬
ut i denna riktning fran Elfyerum. Trondhiems stiftsamt¬
man, magistrat och "formandskab” har ock nti en skrif¬
velse, som inlemnats till jernviigsmitet i Sundsvall den
19 dennes, : förklarat sin stora tillfredsstiillelse dertfver;
att från svenska sidan förslag väckts om anläggande af
Jernväg: emellan Sundsvall och Trondhiem, och yttrat sig
vilja: med lifligt intresse följa hvarje steg, som fran sam¬
ma sida företages för förslagets utförande; men trott att at
de tre linier, å hvilka jernbane-förbindelse emellan Trond¬
hiemsfjorden och Norrland rimligtvis kunde ifrågakomma,
den öfver Rörås vore att föredraga. Vid storthinget haf¬
va meningarne varit delade, huruvida för jernbaneförbin¬
delsen emellan norra och södra Norge linien skulle dra¬
gas öfver Rörås eller öfver Qvikne. Antages den sednare >
linien, lärer dermed för en längre tid, om ej för alltid,
vara omöjliggjord en jernvägstörbindelse emellan de båda
brödrarikena öfver Rörås; och det vore sannerligen en
förlust tör de båda folken, som de i en snar framtid, — men.
då för sent, — skola veta uppskatta och beklaga. Attsam¬
färdseln, handeln och utbytet. otroligt befordras genom nya
kommunikationer har erfarenheten redan ådagalagt; och
vi-skola i ett sednare n:r faktiskt bevisa det med de firhal¬
landen, som enligt tulljournalerne egt rum under sedna->
ste. dren.

I hvilket ofantligt större omfång detta utbyte skulle
kunna bedrifvas emellan Norrland och detnordliga Norge,
om jernbaneförbindelser deremellan funnos,: inses nog af
de mera upplyste på båda sidor om gränsen; men den
stora massan borde ock så uppfatta det; och det är derbän,
som dennå tidskrift gerna i hvad på den ankommer ville.
söka verka; i fall tidskriftens innehåll är: af det värde, att
den kan vara förtjent att spridas. - Vi öfverlemna bedö¬
mandet deraf åt upplysningens och de båda folkens vän¬
ner, under förhoppning, att tidskriften må erhålla läsare
äfven i Norge, der man då skulle kunna mot en kostnad,
som äfven för arbetaren må synas billig, få en sådan kän¬
nedom om Norrland, som skulle bade ådagalägga behof¬
vet och underlätta lösningen af frågan om och mdjlighe¬
ten att utan allt för stora omkostnader få till stånd jern¬
banor emellan de båda folken i denna del af norden.

Jernvägsmötet i Sundsvall.

Vid detta möte, som hölls den 19:de dennes, uttrycktes
den åsigt, att sedan inom, såsom man hoppades, en gan=