OCR Output

: — 4t —

Denna tid vore då rimligt lång och befolkningen i Norr¬
land borde finna den kort i hoppet: och vissheten, att jern¬
vägen för hvarje år som förrunne' raskt närmade sig
dess bygder. Denna tidrymd stode ock i full öfverens¬
stämmelse med den åsigt som hos ingeniörer och meka¬
nici gjort sig gällande i fråga om mijligheten for den
Svenska jernindustrien att leverera nödig materiel för
byggande af statens jernvägar. På fråga af sednaste
riksdags statsutskott har nemligen svar fran flera hall in¬
gått, att en sådan materiel kan levereras, af inhemska
verkstäder för byggande af jernvägar, motsvarande: en
anliggningskostnad af § 4 10 millioner rdr årligen. :

m nu utgifterna för trafiken och banans underhåll
skulle kunna inskränkas till 22,000 rdr med två dubbla
tåg dagligen och till 16,200. rdr allt pr mil; om blott ett
dubbeltåg användes, så skulle likväl årliga utgitterna för
Norrlands förenämnde banor : blifva 1,796,400 rdr, enligt
följande beräkning

1:0) Norra stambanan 36 mil 2 dubbeltåg . . 792,000.

2:0) Ljusdahls—Bergs 16 eds 5 - '. 259,200.
. 3:0) Réraés—Hafveru 18 el 35 «+ 291,600¬

4:0) Trondhiemsfjorden—Sollefteå 28 mil I dubb. 453,600.

Denna årliga trafikkostnad är så ansenlig, att mången
torde betvifla, huruvida ens ett lika stort mkomstbelopp:
af trafiken kan fås; och då äfven den: samvetsgrannaste
sannolikhets-beräkning vanligen af mängden : icke bedö¬
mes såsom tillförlitlig samt de faktorer man "vid beräk¬
ningarne kan hafva att framställa, om än både verkliga
och fullt riktiga, möjligen ändå icke torde af alla så be¬
traktas, är det högeligen att befara, det mången skall
förkasta all tanke på jernvägar i Norrland och anse dem
omöjliga åtminstone för närvarande. Då emedlertid en
sådan sannolikhetsberäkning är för frågan af den största
vigt att få uppgjord, hemställa vi att komitéer bildas för
de serskilta orterna med uppdrag. att samla materialier
för sådane beräkningar. Artikeln kalk bör deri kunna ingå
såsom en högst väsentlig faktor för transporten från Jemt¬
land dels i riktning mot Sollefteå, dels mot Helsingland
och Herjeådalen, der man saknar detta präktiga jordför¬
bättringsämne och der allt så betydliga partier borde
kunna användas för jordbruket, om artikeln kan ställas
billig. Norska fiskvaror borde också blifva en faktor af
stor betydenhet för trånsporten trån Norge åt båda dessa
hall, Antages nenligen att en befolkning af 100,000 per¬
Soner inom Vesternorrlands och Vesterbottens lin skulle
öfver Sollefteå få sitt behof deraf tillfredsstäldt och att
- hvarje af dem för året konsumerar 3 ctr af sill och torr-,