OCR Output

= 30 =

från Storvik intill Sollefteå inberäknadt 98 mil Svenska stats¬
banor, som borde kunna byggas för 32,666,660 rdr och erfor¬
dra en tidrymd af 44 ar för utförandet samt Norrland såle¬
des icke förr än omkring 4890 få sitt jJernvagsysem norr om
nämnde elf färdigt.

För en befolkning, hvilken såsom den Norrländska djupt
tryckes af bristen på jernvägar, måste det: onekligen kännas
svårt, att jernvägsnätet icke förr må kunna fullbordas; men,
enär staten: icke utan fara torde kunna göra större uppoffring
för stambanor, än 3 millioner rdr årligen, med mindre inkom¬
sterna_af tullverket eller behallningen af Jernvägarne i någon
väsentlig mån ökas, så, ehuru vi för vår del tro, att detta har
sannolikhet för sig, synes det, som skulle någon förkortning i
den beräknade tidsperioden icke vara att med någon. visshet
emotse; ty äfven om staten kunde hoppas: att inom riket [å
mot sina obligationer upptaga lån, torde likväl denna utväg icke
komma att anlitas, så länge staten saknar bestämd inkomst att
betäcka den årliga ränta och amortering, som derför skulle ifrå¬
gakomma.

Ett tredje medel att föröka statens inkomster finnes dock,
som redan under sistlidne riksdag varit starkt i fråga, nemli¬
gen att belägga konsumtionen af tobak och snus med någon
serskild stämpelafgift. - Förslaget föll hufvudsakligen derföre att
något fullt lämpligt sätt för uppbörden af denna stämpelafgift
och kontrollen dervid icke kunnat framställas; men vi hafva
dock anledning antaga att ett lämpligt förslag om ett sådant
sätt och en sådan kontroll. bör kunna föreläggas; och man kan
vara viss om, att frågan ånyo blir framställd. Vi tro ock, att,
derest. beslut fattas, att hvad som genom en sådan stämpelaf¬
gift inflöte till statsverket uteslutande och odeladt skulle få an¬
vändas för jernvägar, afgiften skulle blifva populär och en hvar
villigt vilja göra detta offer för fäderneslandet. Förutsatt alltså
att en årlig inkomst af 43 millioner rdr genom denna afgift
bereddes statsverket, skulle alltså ett inhemskt lån kunna upp¬
tagas, motsvarande" ett-belopp af omkring 30 millioner rdr och +
i följd. deraf, i stället för 3 millioner rdr årligen, 8 millioner
rdr under 6 års tid kunna få årligen användas för byggande
al jernvägar. - Således skulle under denna tid kunna fullbordas
icke allenast stambanorna söder om Gefle—Dahla jernväg, utan
jemväl hela norra stambanan allt intill Ångermanland” och ändå
återstå omkring 443 millioner rdr att under samma lid använ¬
da för öfriga anmärkta stambanorna i Norrland. Under förut¬
sättning att efter de sex årens slut staten icke skulle kunna
anslå mera än de vanliga 3 millionerna årligen, skulle likväl
med ett sddant lin icke erfordras mera än sammanlagdt 9 år
för hela systemets utförande och alla stambanorna vara {ardiga
omkring 1880.