OCR Output

RÖR

nas med Ljusdahls-—Bergs-banan blefve 22 mil lång, deraf 48

‘mil inom Sverge, och den skulle otvifvelaktigt blifva af stor

betydenhet för norra stambanan med anledning af den lifliga _
trafik, som i denna riktning borde kunna påräknas fran Norge,
serdeles af fiskvaror, och till Trondhiemsfjorden utaf jernvaror,
om norra stambänan kommer i förbindelse med Sverges stora
jernmalmitält, och om, såsom: man har allt skäl att hoppas, i Hel¬
singland skulle utbilda. sig en mera framstående jernförädling
för utskeppning från de alltid isfria hamnarne vid nämnde fjord
den årstid, då 'hamnarne vid Bottniska viken äro tillfrusne.
Med 2 öre i frakt pr mil för ett ctr stångjern skulle kostna¬

den för transporten: bli omkring 80 öre från Ljusdahl till Trond¬

blem, hvilken kostnad, ehuru betydlig den änär, tillen icke obetyd¬
lig del skulle ersättas af' besparing i räntor för förlag och fördelen
af en skyndsammare omsättning; men dock möjligen skulle kunna
sättas ner något derinunder, om :behof deraf göres. Med ett
alltid isfritt half vid Trondhiem och lött förbindelse emellan
Sveriges rikaste malmfält och Norrlands onekligen rikaste bä¬
sta skogstrakt hade denna del af de förenade rikena en så stor
vacker framtid: för sig, att det framställda jernvägssystemet sy¬
nes vara förtjent af de båda folkens största uppmärksamhet.
De båda banorna, som sålunda skulle utmynna vid Trondhiems¬
fjorden och inom Sverge sinsemellan blefve förenade, komme att
innesluta en jordvidd, som inom Norrland: kunde uppskattas till
omkring 700 svenska qv. mil eller mera an den jordvidd, som
finnes i de 3 milareprovinserne jemte Ostergothland, hela Sma¬
land och Skåne sammanlagdt. Denna del af Norrland bar val
för närvarande icke större befolkning, än 546,800 innevånare;
men: den kan med goda kommunikationer underhålla en mång¬
dubbelt större! befolkning; ty odlingslägenheterne äro till area¬
len. ofantliga och jemförelsevis mot dem, som finnas uti öfriga
Norrland, verkligen goda. |

I strategiskt hänseende har också fråganistor betydelse. "Med
en bana från: nordost och en annan från sydost dragen till
Trondhiemsfjorden skulle bansystemet ofelbart gifva at försva¬
ret en lättnad, som icke på något annat sätt kan vinnas, obe¬
riknadt den, icke obetydliga . merkantila fördelen att sent på
hösten, då Östersjön är svår att navigera, men deremot det
kortare afstAndet från Hernösand, Sundsvall eller Hudiksvall
till Finland möjligen ännu utan våda kan befaras, begagna ”
banorna för transitofart med detta land:

_Vi hafva nu endast i korta drag antydt vår plan med jern¬
vigarne j Norrland, och hoppas att framdeles få. tillfälle att
mera i. detalj behandla denna vigtiga fråga. Emedlertid visar
planen, att, förutom den egentliga norra stambanan, skulle för
den delen af Norrland, som ligger söder om Ångermannaelfven,
erfordras sammanlagdt 62 mil eller med norra stambanan allt