OCR Output

germannaelfven, vore dermed icke alldeles tillfredsstäldt; ty vill
man verkligen: göra något, som kan héja denna del af Norr¬
Jand fill något fullt jemförligt med det öfriga Sverge, dertill
denna del i sjelfva verket eger naturliga tillgångar, blott dessa
kunde genom lättade kommunikationer tillgodogöras, så kräfver
behofvet alldeles oundgingeligen följande särskilta stambanor,
utom den nyss anmärkta norra, nemligen:

a) en- gren” från norra stambanan vid Ljusdahl till Berg vid
Storsjon, omkring 46 mil, nödig för: att Jemtlands befolkning,
som hufvudsakligen bor omkring denna stora sjö med dess
många långa vikar, som ialla väderstreck gå in uti ett bör¬
digt land, m& komma i nirmare forbindelse:med det: medlersta
Sverge; .

b) en bana från antingen Trondhiem eller annan lämplig
punkt vid Trondhiemsfjorden genom Morsills, Mattmars, Na¬
skotts, Aspås, Liths, Stuguns, — norr om sjon Gesund—Ra¬
gunda och Långsele socknar: till Sollefteå vid Angermannaellven,
att fortsättas till den punkt, der norra stambanan kommer att
utmynna vid denna elf;

—- Denna led blir-den kortaste jernvagsforbindelse som kan fas
emellan Nordsjin och Bottenhafvet; och torde i langd bli om¬
kring 34 mil, i fall den kortaste lokalen i Norge valjes, deraf
28 inom Sverge. Den skulle förena: stora trakter af Jemtland,
Medelpad och Ångermanland. med Trondhiemsfjordens alltid is¬
fria. hamnar och i väsentlig "mån -kunna blifva till gagn äfven
för vissa delar af Westerbötten äfven utan jernväg norr om

ngermannaéelfven. Inom Jemtland: skulle den blifva af oskatt¬
bart värde för vestra och norra delarne af denna. provins: eller
just de delar, som hafva de största odlingsligenheter. Ham- |
merdals socken, som, i saknad af annan, vaglorbindelse, har 26
mil från sockenkyrkan till närmaste sjöstad eller Sundsvall, men
skulle fi blot 4 & 3 mil till nirmaste station vid denna jernväg,
har t; ex. en vidd n&got stérre an halfva Gotland, men jemfo¬
relsevis af den’ goda beskaifenhet, ‘att »minst 3:delar deraf med
fördel kunna: odlas' och ytterst litet utgör impedimenter», enligt
ett för oss liggande yttrande af en fullt både trovärdig och
skicklig landtmätare, som flera år i denna socken förehaft för¬
rättningar. Ofriga socknar i dessa: delar af Jemtland kunna
väl icke i godhet: fullt jemforas med’ Hammerdal; men de iro
dock hvar "för sig af sådant värde, att det vore: till ofantlig
skada för riket om dessa bygder: fortfarande 'skulle-få utgöra
ett dödt kapital —

¢) en bana, som sammanbunde Rörås i Norge med den jern-.
väg, som skulle stricka sig fran Ljusdahl mot Storsjön; dock
endast i fall att Norge utsträcker Trondhiems—Stéren-banan
till Rörås,- hvarom: förslag vid innevarande ars storthing blifvit
yackt.. Denna bana, som vid sjön: Hafvern borde kunna före¬