OCR Output

Soa VAA

för Trondhiems---Störens-banan kostat 33,400 rdr sv. mil, bör
i Norrland kuana blifva serdeles billig, om kommunerne taga
uppgörelsen derom i sin hand. ;
Under förutsättning att kommunerne skola finna sitt intresse
vid att göra någon uppoffring, för alt statsverket må erhålla
billigt. pris både på jord och sleepers, — en fråga dertill vi i
ett sednare n:r skola återkomma — tro vi, att, så vida prin¬
cipen for Norrlands jernvagssystem blir: billiga banor och enkla
byggnader, kostnaden för smalspåriga banor också bör kunna
bringas ned till 3:dels million rdr pr mil. Vi Ofvergd nu till
frågan. buru lång tid, som rimligtvis bör kunna erfordras innan,
med ett årligt statsanslag af 3 millioner rdr för byggande af
stambanor i riket, de hufvudbanor, som oundgängligen behöfvas
for den del af Norrland som ligger söder om ogermannaelfven,
bora hinna bli. färdiga, tillika med alla öfriga nu ifrågasatta
stambanor, som för det öfriga riket återstå.
De stambanor tillhörande 4856 års system, hvilka ännu åter¬
stå att utföra äro: : : :
4:0) Af nordvestra stambanan mot Christiania 5,390,000:.
Afgar af 4869 års riksdag beviljade. . . . . 5,400,000.
5 Återstår — 2,490,000..
2:0) Östra stambanan Norrköping—Näsjö 44,90 44,339,300.
3:0) Norra "stambanan öfver Sala till Storvik
vid Gefle—Dahla jernväg 435,10 mil . . . « 10,638,214.
S:a Rdr 24,487,744.

Med ett årligt: statsanslag 'af 3 millioner Rdr borde alltså
pi c:a 8 år, stambanorne söder om Gefle—Dahla Jernväg
kunna byggas fardige; men, om beslut fattas, att norra stam¬
banan skall förläggas öfver Sevalla och Avesta på Storvik, så¬
som : statsutskottet vid sistlidne riksdag föreslagit, skulle kost¬
naden Okas med 4,474,786 Rdr och i följd deraf tiden utsträc¬
kas Hill nära 93 år. Dessutom är det att befara, derest stats¬
verkets ställning icke i någon väsentlig mån förbättras, att det
förutsatta årliga statsbidraget 3 millioner rdr icke odeladt får¬
användas för stambanorne, utan att någon del deraf måste lem¬
nas för bibanor; och i detta fall komme med nämnde stamba¬
hors fardigbyggande, att an vidare fördröjas.

Förutsatt likväl, att norra stambanan allt intill Storvik blefve
färdig 4878; och att statsanslaget 3 millioner efter den tiden
uteslutande finge användas för norra stambanans fortsättning till
någon lämplig punkt vid Ångermannaelfven, derifrån tjenlig öf¬
vergång kunde finnas för banans vidare dragning längre norr¬
ut, när förhållandena framdeles det medgifva, borde visserligen
sträckan emellan Storvik och nämnde punkt, i längd utgörande:
omkring 36 mil, icke erfordra mera än 4 år; men behofvet al
jernvägar för den delen af Norrland, som ligger sdder om. Aas